JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Općina Maruševec upućuje javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenim u „Narodnim novinama“, broj 86/12., određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu: Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – Ispostava Ivanec, Ulica Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je  do 30. lipnja 2013. godine, iznimno, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, tj. 26. srpnja 2012. podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012.

Sve potrebne informacije o postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, mogu se dobiti:

Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – Ispostava Ivanec, Ulica Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec.

Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, te putem telefona: 042/729-696.

Na WEB službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225

Jedinstveni upravni odjel

Općine Maruševec

Promjena veličine fonta
Kontrast