Informacija o stavljanju Nacrta izmijenjene i dopunjene okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca na javni uvid

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije temeljem odredbe članka 166. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (”Narodne novine” broj 80/13 i 153/13), članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine”, br. 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/14-02/148, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-10 od 09.06.2015.) i članaka 3. i 11. Odluke o upravnim tijelima (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/10 i 35/12), a u svezi s člankom 16. stavkom 8. Uredbe o okolišnoj dozvoli (”Narodne novine” broj 8/14) u postupku izmjene i/ili dopune okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca

o b j a v lj u j e

 I N F O R M A C I J U

o stavljanju Nacrta izmijenjene i dopunjene okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca na javni uvid

I

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je Odluku o upućivanju Nacrta izmijenjene i dopunjene okolišne dozvole za postojeće postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., operatera Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Maruševca na javni uvid.

 

II

Javni uvid provest će se objavljivanjem Nacrta izmijenjene i dopunjene okolišne dozvole na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode http://www.mzoip.hr/doc/nacrt_rjesenja_2.pdf

– okoliš / okolišna dozvola / zahtjevi za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja / Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec) u trajanju od 30 dana i to od  17.6.2015. do 16.7.2015. godine.

 

III

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole i to Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin i/ili Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Primjedbe se zaprimaju u pisanom obliku predane osobno ili poštom najkasnije 8 dana od završetka objave na internetskim stranicama Ministarstva odnosno zaključno s 24.7.2015. godine. Primjedbe koje ne budu dostavljene u roku ili nisu čitko napisane, neće biti uzete u obzir.

IV

O ishodu postupka javnost će biti obaviještena objavom Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

V

Objava ove informacije izvršit će se na internetskim stranicama i oglasnim pločama Varaždinske županije i Općine Maruševec.

 

KLASA: 351-03/15-01/23

URBROJ: 2186/1-05/3-15-2

Varaždin, 16.06.2015.

Promjena veličine fonta
Kontrast