Izvješće Državnog ureda za reviziju

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Maruševec na dnevnom je redu bilo Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije, s ugrađenim očitovanjem koji se odnosi na Općinu Maruševec. U prvom dijelu revizijskog izvješća objašnjen je predmet i cilj iste, metode i kriteriji revizije te održavanje nerazvrstanih cesta na području Varaždinske županije s osvrtom na Općinu Maruševec. Utvrđeno je da Općina Maruševec kao jedinica lokalne samouprave ima površinu 50,15  kilometara kvadratnih obuhvaća 16 naselja s 6381 stanovnikom te da na svom teritoriju ima ukupno 77000 metara nerazvrstanih cesta a što je 1535 metara na kilometar kvadratni. Od ostvarenih rashoda u iznosu od 6.413.318,00 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta u 2012. godini utošeno je 258.942,00 kune ili 4% od čega 64.508,00 kuna otpada na usluge zimskog održavanja nerazvrstanih cesta. U nalazu i preporukama napomenuto je da općina do sada nije ustrojila jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svom području te državni ured za reviziju predlaže do donošenja propisa o sadržaju i načinu vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama, ustrojiti i voditi bazu podataka u kojoj bi se navelo naziv i oznaka nerazvrstane ceste, duljina, površina, broj katastarske čestice i naziv katastarske općine. S obzirom da pojedine nerazvrstane ceste nisu upisane u zemljišne knjige kao javno dobro u nastavku državni ured za reviziju predlaže poduzimanje mjera radi upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi i kao neotuđivog vlasništva Općine Maruševec te evidentirati vrijednost svih nerazvrstanih cesta u poslovnim knjigama kao imovinu općine. Isto tako državni ured za reviziju predlaže povjeravanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine. Općina Maruševec u svom očitovanju na nalaz prihvaća spomenute preporuke Državnog ureda za reviziju i postupiti će prema istima.

Promjena veličine fonta
Kontrast