JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA – POLJOPRIVREDNOG TRAKTORA

Na temelju Odluke općinskog načelnika Općine Maruševec o prodaji motornog vozila – poljoprivrednog traktora u vlasništvu Općine Maruševec, KLASA: 406-03/19-01/02, URBROJ: 2186-017/19-02 od 2. rujna 2019. godine, objavljuje se

 JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA – POLJOPRIVREDNOG TRAKTORA

 

I. PREDMET PRODAJE:  RABLJENI POLJOPRIVREDNI TRAKTOR

 • Vrsta vozila: poljoprivredni traktor
 • Marka vozila: IMT
 • Model vozila: 549
 • Boja vozila: crvena
 • Broj šasije: 901008834PP18
 • Godina proizvodnje: 1989
 • Radni obujam: 3862 cm3
 • Snaga motora: 31 kW
 • Radni sati: 1656
 • Registarska oznaka: VŽ-250-GH (vozilo je neregistrirano)

                  Početna prodajna cijena prema procjeni vještaka: =16.156,32 kuna.

 

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, u korist proračuna Općine Maruševec na žiro račun IBAN: HR3523600001826000005, Zagrebačka banka d.d. model HR68   poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, s naznakom „Jamčevina za vozilo“.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće se razmatrati.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru.

Odabranom ponuditelju jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne uplati preostali iznos u roku od 8 dana od primitka odluke o odabiru jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može pregledati radnim danom u vremenu od 8,00 do 10,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda na adresi: Općina Maruševec, Maruševec 6, uz prethodnu najavu na telefon: 042-729-696.

Ponuditelj snosi troškove pripremanja i podnošenja ponude, te nema pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva, porez na promet motornih vozila, te troškove ovjere Ugovora o prodaji vozila.

Prodaja predmetnog vozila oslobođena je plaćanja PDV-a.

 

III.  SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime, prebivalište, OIB, presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno naziv, sjedište, OIB, presliku izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)
 • dokaz o plaćenoj jamčevini,
 • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene u točki I.

 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Pisana ponuda se dostavlja poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici sa naznakom
„Natječaj za prodaju vozila – ne otvaraj“
na adresu:
Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec

 Rok za zaprimanje ponuda je zaključno do 19. rujna 2019. godine u 11 sati bez obzira na način dostave.

 Javno otvaranje ponuda održati će se 19. rujna 2019. godine u 11 sati na adresi: Općina Maruševec, Maruševec 6.

 

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji sklopiti će se s ponuditeljem koji je prvi predao ponudu.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na adresu ponuditelja naznačenu u ponudi.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila, bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obavezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Maruševec i uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije. Ako odabrani ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene i ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ovaj javni natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr) .

OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                               Damir Šprem

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju motornog vozila poljoprivrednog traktora (1)
Promjena veličine fonta
Kontrast