JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC U 2017. GODINI

Javni poziv Općine Maruševec za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15), članka 48. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/13, 22/13 i 43/15) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 57/15), općinski načelnik Općine Maruševec objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec u 2017. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Maruševec, a koji se provode na području Općine Maruševec.

Po ovom Javnom pozivu u Proračunu Općine Maruševec za 2017. godinu osigurano je  285.000,00 kuna.

Najniži iznos koji se može odobriti za projekte iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 60.000,00 kuna.

Najniži iznos koji se može odobriti za programe  iznosi 2.000,00 kuna, a najviši 60.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 09. ožujka 2017. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Prijava programa /projekta udruga – ne otvaraj“.

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je na ovoj web stranici.

Javni-poziv-za-financiranje-programa-i-projekata

Nacrt-Ugovora

Upute-za-prijavitelje

Obrazac-opisa-programa1

Obrazac-opisa-projekta1

Obrazac-izjave-o-financiranim-projektima-1

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-izjave-o-partnerstvu

Kopija Obrazac-Proracuna

Kopija PROT-POT

Obrazac-opisnog-izvjestaja-projekta

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Kopija Obrazac-financijskog-izvjestaja-projekta

 

Promjena veličine fonta
Kontrast