Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC

J A V N I  P O Z I V
ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC
Razlozi donošenja akta: Članak 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 98/19)
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Prijedloga Odluke
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 16. ožujka 2020. godine do 10.00 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
Adresa za podnošenje prijedloga: e-mail: opcina@marusevec.hr
Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec

Promjena veličine fonta
Kontrast