Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu demografskih mjera

J A V N I  P O Z I V

ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2020. GODINU

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENO PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2020. GODINU
Razlozi donošenja akta: Članak 19. i 36.. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Maruševec za 2020. godinu
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 15. srpnja 2020. godine do 10 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
 Adresa za podnošenje prijedloga: e-mail: opcina@marusevec.hr
Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr.

Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Maruševec za 2020. godinu
Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-Program-demografskih-mjera-za-poticanje-rješavanja-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-području-Općine-Maruševec-za-2020.-godinu.docx

Promjena veličine fonta
Kontrast