Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Statutu Općine Maruševec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
TEL: 042-729-696  FAX: 042-729-696

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: Statut Općine Maruševec
Razlozi donošenja akta: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20)
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s Nacrtom Statuta Općine Maruševec, te davanje mogućnosti dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 18. veljače 2021. godine do 10 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
Adresa za podnošenje prijedloga: e-mail: opcina@marusevec.hr
Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec  www.marusevec.hr

Nacrt Statuta Općine Maruševec 2021.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Nacrt Statuta Općine Maruševec 2021

Promjena veličine fonta
Kontrast