Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Proračun Općine Maruševec za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: Proračun Općine Maruševec za 2020. godinu i Projekcija Proračuna Općine Maruševec za 2021. i 2022. godinu
Razlozi donošenja akta: U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10 i 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16) sačinjen je prijedlog Proračuna Općine Maruševec za 2020. godinu sa projekcijama za 2021 i 2022. godinu. Zakon o proračunu definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo. Jedan o najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen, tj. Ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s prijedlogom Proračuna Općine Maruševec za 2020. godinu i Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2021. i 2022. godinu, te davanje mogućnosti dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): Zaključno do 3. prosinca 2019. godine do 10 sati.
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada“ ili na email: opcina@marusevec.hr
 Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec  www.marusevec.hr

Prijedlog Proračuna Općine Maruševec za 2020. g. i projekcija za 2021. i 2022. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Proračun Općine Maruševec za 2020.g. i Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2021. i 2022. godine

Promjena veličine fonta
Kontrast