NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maruševec

Oblik

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 31. Statuta Općine Maruševec („ Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br 11/13 i 22/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), a u svezi članka 20. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 30/15),  Općinsko vijeće Općine Maruševec raspisuje

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maruševec

1. Natječaj će se provesti pisanim javnim nadmetanjem – javno prikupljanje ponuda u kojem natjecatelji predaju pisane ponude u zatvorenim omotnicama.
2. Predmet natječaja je prodaja slijedećih nekretnina:
                  A. Nekretnina označena kao:
  – k.č.br. 894/1 katastarska općina Donje Ladanje, upisana u z.k.ul.br. 621 za katastarsku općinu Donje Ladanje, u naravi oranica Vuščaćnica, ukupne površine 5593 m2,  od čega je 4900 m2 van građevinske zone (poljoprivredna zona), a 693 m2  u građevinskoj zoni i
  – k.č.br. 894/2  katastarska općina Donje Ladanje, upisana u z.k.ul.br. 284 za   katastarsku općinu Donje Ladanje, u naravi obiteljska kuća i građevinsko zemljište    ukupne površine 719 m2
Početna cijena za obiteljsku kuću te pripadajuće građevinsko i  poljoprivredno zemljište:  363.154,98 kunaNamjena nekretnine: Mješovita namjena
                     B. Nekretnina označena kao:
– k.č.br. 1528  katastarska općina Donje Ladanje,  upisana u z.k.ul. br. 620  za katastarsku općinu Donje Ladanje, u naravi obiteljska kuća, gospodarske zgrade i dvorište ukupne površine 1061 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Početna cijena za obiteljsku kuću, gospodarsku zgradu 1 i gospodarsku zgradu 2 te pripadajuće zemljište (dvorište): 142.726,36 kuna Namjena nekretnine: Mješovita namjena
               C.Nekretnina označena kao:
– k.č.br. 558 katastarska općina Druškovec, upisana u z.k.ul. br. 850, za katastarsku općinu Druškovec, u naravi obiteljska kuća, gospodarska zgrada i dvorište, ukupne površine 1535 m2   –   ½ dijela čestice u vlasništvu Općine Maruševec
Početna cijena za obiteljsku kuću, gospodarsku zgradu te pripadajuće  zemljište:  201.308,49 kuna; odnosno početna cijena za ½ dijela čestice u vlasništvu Općine Maruševec:      100.654,24 kune.
Namjena nekretnine: Mješovita namjena
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: natjecatelj), a koje prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske.
4. Natjecatelj ima pravo sudjelovanja u natječaju ako na ime jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine priloži dokaz o uplati u korist žiro-računa Općine Maruševec, otvoren kod Zagrebačke banke d.d., IBAN broj: HR3523600001826000005, Proračun Općine Maruševec, Model plaćanja: HR68 , poziv na broj odobrenja:  7757-OIB fizičke ili pravne osobe uplatitelja s opisom plaćanja: „jamčevina za natječaj“.
5.Natjecatelji mogu razgledati lokacije u roku za podnošenje ponuda, u protivnom će se smatrati da su upoznati s izgledom parcele, odnosno građevine, njenim pravnim statusom i namjenom. Za sve obavijesti obratiti se na tel.: 042/ 729 – 696.
6. Pisana ponuda mora sadržavati:
  • ime, prezime i adresu ponuđača / tvrtku s adresom i naznakom odgovorne osobe
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe / presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvoda iz sudskog registra za pravne osobe ( ne starije od 6 mjeseci) te podatak o osobnom identifikacijskom broju- OIB
  • iznos ponuđene cijene s naznakom nekretnine iz točke 2. ovog Natječaja
  • dokaz o uplati jamčevine
7. Rok za podnošenje pisanih ponuda 14.10.2015. do 10,00 sati. Ponude pristigle nakon roka neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.
8. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu na adresu: OPĆINA MARUŠEVEC, MARUŠEVEC 6, 42243 MARUŠEVEC, S NAZNAKOM „PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ“., s naznakom ponuditelja na poleđini omotnice. Ponude se  mogu predati osobno, neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec, koji se nalazi na istoj adresi, prizemlje, i preporučeno putem pošte.
9. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
10. Kriterij za odabir: – najviša ponuđena cijena.
11. Pristigle ponude će biti otvorene dana 14.10.2015. godine, u 10,00 sati u Općini Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, od strane Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, a o čemu se sastavlja zapisnik.
Zapisnik o otvaranju ponuda dostavlja se sudionicima natječaja na njihov zahtjev.
12.Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.
13. Natjecatelju koji ne uspije u postupku natječaja, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
14.Natjecatelj koji uspije i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
15. Natjecatelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponđenu cijenu te se obvezuje platiti postignutu kupoprodajnu cijenu u roku 30 dana od zaključenja ugovora, nakon čega ispunjava uvjet za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                                                                                                                      OPĆINE MARUŠEVEC
                                                                                                                                                                                                                                                                              Andreja Ptiček, mag. nov.
Promjena veličine fonta
Kontrast