O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin” nositelja zahvata Varkom d.d., Varaždin

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (”Narodne novine” broj 61/14), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine”, br. 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/15-02/05, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12, od 15.09.2015. godine) i članaka 3. i 11. Odluke o upravnim tijelima (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/10, 35/12 i 36/15), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat

”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin”

nositelja zahvata Varkom d.d., Varaždin

 

I

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 15.9.2015. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin” na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i tri primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 5.10.2015. do 5.11.2015. Javni uvid provest će se u na području Grada Varaždina u prostorijama Varaždinske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, soba 202, Franjevački trg 7, Varaždin, radnim danom od 8 do 15 sati. Sažetak Studije bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, Grada Varaždina i Ministarstva zaštite okoliša i prirode gdje će uz Sažetak biti objavljena i cjelovita Studija.

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, zaključno s 5.11.2015.

III

Javno izlaganje održat će se 20.10.2015. (utorak) u 12,00 sati u prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin u Skupštinskoj dvorani. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici investitora, tvrtke Varkom d.d. Varaždin te predstavnici ovlaštenika, tvrtke IGH d.d. iz Zagreba.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 5.11.2015. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V

Ova obavijest objavljuje se 26.9.2015. u dnevnim novinama ”Večernji list” te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Varaždinske županije i Grada Varaždina.

 

KLASA: 351-03/15-01/37

URBROJ: 2186/1-05-15-4

Varaždin, 24.09.2015.

.

Promjena veličine fonta
Kontrast