OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat ”Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o.” na području Općine Maruševec nositelja zahvata Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, Maruševec

Na temelju  članka 14. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (”Narodne novine” br. 64/08 i 67/09), članka 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (”Narodne novine” broj 114/08), članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 17. stavka 2. i članaka 18., 19. 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine”, br. 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/13-02/9, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-14, od 14.06.2013. godine) i Zaključka Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I-351-03/13-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-16, od 17.06.2013. godine), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

 

O B A V I J E S T

provođenju javne rasprave

u postupku procjene utjecaja na okoliš

i postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat

”Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o.”

na području Općine Maruševec

nositelja zahvata Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, Maruševec

 

I

Upućuju se Studija o utjecaju na okoliš i Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat ”Rekonstrukcija postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno” na području Općine Maruševec (nadalje: Studija i Zahtjev) na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

 

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i Zahtjeva te tri primjerka sažetka Studije i Zahtjeva te jednog primjerka Tehničko-tehnološkog rješenja u trajanju od 30 dana i to od  19.8.2013.  do  19.9.2013. Javni  uvid  provest će se  u  prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6 u Maruševcu, radnim danom od 7 do 15 sati. Sažetak Studije i Zahtjeva bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, Općine Maruševec i  Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Studije i Zahtjeva, zaključno s 19.09.2013.

 

III

Javno izlaganje održat će  se 5.9.2013. (četvrtak) u 17 sati  u  prostorijama  Općine Maruševec, Dvorana općinske zgrade, Maruševec 6. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Općine Maruševec, predstavnici nositelja zahvata odnosno investitor tvrtka Ciglana Cerje Tužno d.o.o. te predstavnici izrađivača Studije i Zahtjeva tvrtka DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora, izrađivača Studije i Zahtjeva i Općine Maruševec. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

 

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 19.09.2013. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

KLASA: 351-03/13-01/13

URBROJ: 2186/1-05/3-13-6

Varaždin, 18.07.2013.

 

 

 VIŠE

1. Tehničko-tehnološka rješenja

2. Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša -netehnički sažetak-

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast