Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) Stambene zone Donje Ladanje

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec upućuje javnosti

 

 OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog  plana uređenja (UPU-a)

Stambene zone Donje Ladanje

 Odluku o izradi UPU-a Stambene zone Donje Ladanje (“Službeni vjesnik Varaždinske županijebroj  30/15) donijelo je Općinsko vijeće Općine Maruševec na svojoj 14. sjednici održanoj 19. lipnja 2015.g.

Pozivaju se zainteresirani građani, udruge, privatni i pravni subjekti da sudjeluju u izradi Urbanističkog  plana uređenja (UPU-a) Stambene zone Donje Ladanje na način da dostave svoje prijedloge u Jedinstveni upravni odjel Općine u pisanom obliku ili da se uključe u javnu raspravu.

OBRAZLOŽENJE: U skladu s PPUO Maruševec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/02, 27/06 i 22/13), a prema članku 229. Odredbi za provođenje, za Stambenu zonu Donje Ladanje definirana je obaveza izrade UPU-a. Površina zone je  cca 30 ha, a nalazi se u rubnom sjevernom dijelu naselja Donje Ladanje. Zona je obodno izgrađena/zaposjednuta pretežito individualnom stambenom izgradnjom, dok je središnji dio  neizgrađen i neopremljen prostor koji se koristi u poljoprivredne svrhe. Uz sjeverozapadnu granicu zone prolazi županijska cesta Ž 2101, uz sjeveroistočnu Ž2029, a uz jugozapadnu nerazvrstana cesta, Ulica Ladanjskih rudara. Kroz južni dio zone prolazi lokalna cesta L25039. U koridoru obodnih prometnica postojeća je infrastruktura: lokalni plinovod, vodoopskrbni cjevovod, elektroopskrbni vodovi i elektronička komunikacijska infrastruktura. U zoni je planiran i sustav odvodnje. Zonu je potrebno planski osmisliti na način da se nova interpolirana izgradnja logično nadoveže na postojeću.

Sve informacije o izradi UPU-a se mogu dobiti u prostorijama Općine i/ili na telefon 042/72 96-96, tijekom radnog vremena.

 

 

    Općinski načelnik

                                                                                                                                        Ivan Šagi

Klasa: 350-03/15-01/02

Ur.br. 2186-017/15-22

Datum: 20.07.2015.

Promjena veličine fonta
Kontrast