Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) Stambene zone Jurketinec

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Sukladno čl. 88  Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec upućuje javnosti

OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog  plana uređenja (UPU-a)

Stambene zone Jurketinec

 Odluku o izradi UPU-a Stambene zone Jurketinec (“Službeni vjesnik Varaždinske županijebroj  30/15)donijelo je Općinsko vijeće Općine Maruševec na svojoj 14. sjednici održanoj 19. lipnja 2015.g.

Pozivaju se zainteresirani građani, udruge, privatni i pravni subjekti da sudjeluju u izradi Urbanističkog  plana uređenja (UPU-a) Stambene zone Jurketinec na način da dostave svoje prijedloge u Jedinstveni upravni odjel Općine u pisanom obliku ili da se uključe u javnu raspravu.

OBRAZLOŽENJE: U skladu s PPUO Maruševec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/02, 27/06 i 22/13), a prema članku 229. Odredbi za provođenje, za Stambenu zonu Jurketinec definirana je obaveza izrade UPU-a. Površina zone je cca 14 ha. Zona obuhvata UPU-a je građevinsko područje u središnjem dijelu naselja Jurketinec, južno od državne ceste D35, planirano za mješovitu pretežito stambenu namjenu. Zasad je to neizgrađen i neopremljen prostor i koristi se u poljoprivredne svrhe. Prilaz zoni je sada moguć preko poljskog puta koji prolazi zapadno od zone i ima izlaz na državnu cestu D35 (Varaždin – Ivanec). U blizini zone, tj. u koridoru državne ceste i ulice koja prolazi istočno od zone postojeća je infrastruktura: lokalni plinovod, vodoopskrbni cjevovod, elektroopskrbni vodovi i elektronička komunikacijska infrastruktura. U blizini zone je planiran sustav odvodnje. Procjenjuje se da je zona obuhvata svojim položajem u naselju i opremljenošću infrastrukturom veoma povoljna za smještaj planiranih sadržaja.

Sve informacije o izradi UPU-a se mogu dobiti u prostorijama Općine i/ili na telefon 042/72 96-96, tijekom radnog vremena.

                                                                                                            Općinski načelnik

                                                                                                                       Ivan Šagi

Klasa: 350-03/15-01/02

Ur.br. 2186-017/15-22

Datum: 20.07.2015.

Promjena veličine fonta
Kontrast