OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Maruševec

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19), članka  44. stavka 1. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 48. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13, 22/13, 43/15, 13/18 i 16/20) objavljuje se

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Maruševec

1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Maruševec (dalje: prijedlog Programa raspolaganja) izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.

2. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja može se izvršiti radnim danom od 7,00 do 14,00 sati od 16. rujna 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6 uz prethodnu najavu na broj telefona 042/729-696. Prijedloga Programa raspolaganja objavljen je i na službenoj mrežnoj stranici Općine Maruševec www.marusevec.hr .

3. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja tijekom javnog uvida, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine. Prigovori se upućuju Općinskom vijeću Općine Maruševec, a dostavljaju se osobno ili šalju poštom preporučeno u roku za podnošenje prigovora na adresu: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Prigovor na prijedlog Programa raspolaganja“. Prigovori se mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu: opcina@marusevec.hr .

Prigovori koji ne budu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se razmatrati, a nepravovremeni prigovori će se odbaciti.

4. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Maruševec u roku od 30 dana.

5. Ova će se Obavijest objaviti će se u javnom glasilu, na oglasnoj ploči Općine Maruševec i na službenoj mrežnoj stranici Općine Maruševec www.marusevec.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šprem

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Maruševec možete pregledati u nastavku.

Program raspolaganja – 1. dio
Program raspolaganja – 2. dio
Program raspolaganja – karta (1)
Program raspolaganja – karta (2)
Obrazac prigovora na prijedlog programa raspolaganja

Promjena veličine fonta
Kontrast