Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ”Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina”

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (”Narodne novine” broj 61/14), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine”, br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/14-02/80, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12, od 14.01.2015. godine), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša

 Varaždinske županije daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave

u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ”Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina”

 I

 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 14.1.2015. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Brza cesta Varaždin-Ivanec-Krapina” na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

 II

 Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i jednog primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 3.2.2015. do 3.3.2015. Javni uvid provest će se u prostorijama Grada Ivanca, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b, Ivanec, Upravni odjel urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, radnim danom od 8 do 15 sati. Sažetak Studije bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, gradova Ivanec, Varaždin, Lepoglava i općina Beretinec, Vidovec, Maruševec i Bednja te na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, zaključno s 3.3.2015.

 III

Javno izlaganje održat će  se 12.02.2015. (četvrtak) u 11 sati  u  Gradskoj vijećnici

Grada Ivanca, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b, Ivanec. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici investitora, tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. te predstavnici ovlaštenika, Instituta IGH d.d. iz Zagreba.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

 Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 3.3.2015. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 351-03/15-01/4

URBROJ: 2186/1-05/3-15-3

Varaždin, 26.01.2015.

 

Sažetak Studije dostupan je na slijedećoj poveznici: Sazetak Studije

Promjena veličine fonta
Kontrast