Očitovanje Općine Maruševec na prijedlog Mišljenja Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o.

Načelnik Općine Maruševec Ivan Šagi kao predstavnik Općine Maruševec dao je slijedeće očitovanje Ministarstvu zaštite okoliša i prirode na prijedlog Mišljenja Savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o. o prihvatljivosti Studije utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o.:

“Iz dobivenog prijedloga mišljenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša primjenom petrol-koksa kao dodatnog energenta u postrojenju Ciglane Cerje Tužno vidljivo je da Povjerenstvo predlaže strože mjere kontrole upotrebe petrol-koksa nego je to u predloženoj Studiji bilo predviđeno, a samim time i veća ulaganja od strane investitora.

Ipak za mještane Općine Maruševec neprihvatljivo je da se i dalje ne spominje ugradnja nikakvih filtera u dimovodni sistem, kao i da je utvrđena obveza da se mjerenja izlaska teških metala, lebdećih čestica i praškastih tvari mjere kontinuirano samo godinu dana, već mjerenje treba provoditi stalno u toku procesa korištenja petrol-koksa bez obzira na to da li su rezultati mjerenja unutar GVE-a.

Neosporono je da petrol-koks u primjeni kao dodatni energent u proizvodnji oslobađa štetne plinove i čestice koje mogu biti opasne za životinjski i biljni svijet, kao i zdravlje ljudi.

Bez obzira na njegovu profitabilnost lokalna samouprava Općina Maruševec ne podržava primjenu petrol-koksa kao dodatnog energenta u proizvodnji opeke u Ciglani Cerje Tužno d.o.o..”

 

Promjena veličine fonta
Kontrast