Odluka o izradi Urbanističkog plana (UPU) Stambene zone Jurketinec

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-03/15-01/03
URBROJ: 2186-017/15-02
Maruševec, 19. lipnja 2015.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 31. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13) Općinsko vijeće Općine Maruševec na 14. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Stambene zone Jurketinec

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Stambene zone Jurketinec (u nastavku teksta: Odluka).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
Urbanističkog plana uređenja Stambene zone Jurketinec
Članak 2.

(1) Temeljem članka 79. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) – u nastavku teksta: Zakon, i članka 229. Odredbi za provođenje PPUO Maruševec, Općina Maruševec pokreće izradu Urbanističkog plana uređenja Stambene zone Jurketinec (u nastavku teksta: UPU).
(2) UPU će se izraditi u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova – (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04.-ispravak).
(3) U skladu s člankom 86. Zakona o prostornom uređenju, određena je obveza da se prije donošenja odluke Općinskog vijeća o izradi prostornog plana, pribavi mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Konstatira se da to prethodno mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene, sukladno obavijesti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: 351-02/14-04/16, Urbroj: 517-06-2-1-2-14-2 od 6.02.2014.) za sada nije obvezno pribavljati jer nije donesena Uredba iz članka 64.Zakona o zaštiti okoliša.

RAZLOZI DONOŠENJA UPU-a
Članak 3.

(1) Razlozi za izradu UPU-a Stambene zone Jurketinec su:
– plansko aktiviranje zone mješovite, pretežito stambene namjene, tj. privođenje svrsi dijela neizgrađenog i neopremljenog građevinskog područja naselja Jurketinec.

OBUHVAT UPU-a
Članak 4.

(1) Zona obuhvata UPU-a je definirana u PPUO Maruševec na graf. prilogu br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite) u mj. 1: 25000 i na graf. prilogu br. 4.2. Građevinska područja naselja Bikovec, Greda, Jurketinec, Maruševec i Selnik na katastarskoj podlozi u mj. 1:5000. Radi se o prostoru površine cca 14 ha, južno od izgrađenog/zaposjednutog pojasa građevinskog područja uz državnu cestu D35.

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a
Članak 5.

(1) Zona obuhvata UPU-a je građevinsko područje u središnjem dijelu naselja Jurketinec, planirano za mješovitu pretežito stambenu namjenu. Zasad je to neizgrađen i neopremljen prostor i koristi se u poljoprivredne svrhe. Prilaz zoni je sada moguć preko poljskog puta koji prolazi zapadno od zone i ima izlaz na državnu cestu D35 (Varaždin – Ivanec). U blizini zone, tj. u koridoru državne ceste i ulice koja prolazi istočno od zone, postojeća je infrastruktura: lokalni plinovod, vodoopskrbni cjevovod, elektroopskrbni vodovi i elektronička komunikacijska infrastruktura. U blizini zone je planiran sustav odvodnje. Procjenjuje se da je zona obuhvata svojim položajem u naselju i opremljenošću infrastrukturom veoma povoljna za smještaj planiranih sadržaja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 6.

(1) Osnovni cilj izrade ovog UPU-a je kvalitetno isplanirati novu stambenu zonu, tj. urediti građevinsko zemljište na način da se osigura optimalan broj građ. čestica stambenih građevina i pratećih javnih i drugih sadržaja, te osigura odgovarajući standard opremanja zemljišta infrastrukturom.
(2) Programska polazišta će definirati Općina Maruševec i mjesni odbor naselja Jurketinec kroz svoje zahtjeve i prijedloge.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a
Članak 7.

(1) Za izradu UPU-a nije potrebno pribaviti posebne stručne podloge, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora, te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti, koje će iz područja svog djelokruga osigurati tijela i osobe određene posebnim propisima.
(2) Za potrebe izrade UPU-a Općina će stručnom izrađivaču plana dostaviti raspoloživu dokumentaciju prostora, uključujući digitalne podloge za izradu plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.

(1) Stručno rješenje plana izradit će stručni izrađivač plana. Prije izrade Nacrta prijedloga plana stručni izrađivač će predložiti nekoliko varijantnih rješenja zone. Odabrano rješenje će se dalje razrađivati kroz proceduru izrade plana.
(2) Za izradu UPU-a potrebno je osigurati topografsko-katastarsku podlogu sa snimkom postojećeg stanja u mj. 1:2000. Istu osigurava Općina.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANOVA, TE DRUGIH SUDIONIKA/ KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

Članak 9.

(1) Popis tijela i osoba kojima se dostavlja poziv za dostavu zahtjeva je slijedeći:
– MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Varaždinu, Gundulićeva 2, 42 000 Varaždin
– DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Varaždin, Odjel za zaštitu i spašavanje, Kratka 1, 42 000 Varaždin
– MUP – Policijska uprava Varaždinske županije, A. Cesarca 18, 42 000 Varaždin
– HRVATSKE CESTE, Vončinina 3, 10 000 Zagreb
– HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE –Isp. Varaždin, Ul. k. P. Krešimira IV 25, 42000 Varaždin
– ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDIN, Gajeva 2, 42000 Varaždin
– HEP ODS, DP Elektra Varaždin, Kratka 3, 42 000 Varaždin
– TERMOPLIN d.d., Špinčićeva 78, 42 000 Varaždin
– VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15., 42 000 Varaždin
– HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odsjek Varaždin, Međimurska 26b, 42000 Varaždin
• Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava Osijek,
• Vodnogospodarska ispostava za slivno područje “Plitvica-Bednja”
– HRVATSKA POŠTA, Poštansko središte Varaždin,Trg slobode 9a, 42000 Varaždin
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb
– VARAŽDINSKA ŽUPANIJA:
• Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin
• Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Ivanec, Đure Arnolda 9, 42240 Ivanec
• Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Mali plac 1a, 42000 Varaždin
(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu UPU-a je (sukladno čl. 90. Zakona) 30 dana od dana dostave ove Odluke. U slučaju da javnopravno tijelo ne dostavi svoje zahtjeve u navedenom roku smatra se da ih nema.

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU UPU-a,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Izrada i donošenje UPU-a će se vršiti kroz postupak propisan Zakonom, kroz 6 faza:
I FAZA – prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz čl. 9.
– odabir izrađivača UPU-a
– pribavljanje podloge uz potrebno dosnimavanje
40 dana
II FAZA – izrada varijantnih rješenja
– izrada Nacrta prijedloga
– utvrđivanje Prijedloga UPU-a za javnu raspravu
90 dana
III FAZA – izrada Prijedloga UPU-a za javnu raspravu
– objava i provođenje javne rasprave
– izrada izvješća o javnoj raspravi

70 dana
IV FAZA – izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU-a
– utvrđivanje Konačnog prijedloga
30 dana
V FAZA – izrada Konačnog prijedloga
– dostavljanje obavijesti sudionicima javne rasprave
30 dana
VI FAZA – donošenje UPU-a,
– objava odluke o donošenju plana u službenom glasilu
– isporuka Plana

60 dana

(2) Rokovi navedeni u st.1. ovog članka su orijentacioni i mogu se mijenjati bez potrebe izmjene ove Odluke.
(3) U tijeku izrade UPU-a poštivat će se svi rokovi propisani Zakonom (trajanje javnih rasprava, izrada izvješća i dr.).
(4) Tijekom svih faza će se na propisan način obavještavati javnost o izradi plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

Članak 11.

(1) Izvor financiranja izrade UPU-a je Proračun Općine Maruševec.
(2) Općina se može kandidirati za sufinanciranje plana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ili prijaviti na neke fondove i druge aktualne natječaje, ukoliko isti budu u međuvremenu raspisani.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Kao nositelj izrade, za postupak izrade i donošenja UPU-a, sukladno Zakonu (čl. 81.) odgovoran je Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec.

Članak 13.

Sukladno čl. 86. st.5. Zakona ova Odluka se dostavlja Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a sukladno čl. 90. tijelima i osobama iz čl. 9. ove Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

                                                       PREDSJEDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                          Andreja Ptiček, mag.nov.

Promjena veličine fonta
Kontrast