Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. godine

                  220px-Coat_of_arms_of_Croatia.svg

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:  302-02/15-01/05

URBROJ: 2186-017/16-12

Maruševec, 19. srpnja 2016.

 

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine» br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 48. stavka 1. Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13, 22/13 i 43/15)  Općinski načelnik Općine Maruševec  dana 19. srpnja 2016. godine, donosi

 

                                                                                                                                                                 ODLUKU

                                                                                          o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

                                                                                      Nacrta Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. godine


                                                                                                                                                                  Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020. godine (u nastavku: Nacrt Strategije).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec.

 

                                                                                                                                                                 Članak 2.

Razlozi za donošenje Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020. godine su:

 • utvrđivanje razvojnih ciljeva usmjerenih prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Maruševec, te
 • utvrđivanje ključnih projekata Općine Maruševec.

Strateški ciljevi razvoja koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega:

 • unapređenje gospodarskog razvoja temeljeno na razvoju ruralnog turizma, ulaganjima u poljoprivrednu proizvodnju i jačanje poduzetničke djelatnosti,
 • unapređenje kvalitete života kroz razvoj prometne i komunalne infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije, te očuvanje i zaštita okoliša i
 • poboljšanje kvalitete življenja kroz ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo, te jačanje društvenih aktivnosti.

Strategija je planski dokument koji se odnosi na cjelokupno područje Općine Maruševec.

 

                                                                                                                                                                   Članak 3.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13), Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN br. 146/14) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

Redoslijed radnji utvrđen je u Prilogu I. ove Odluke.

 

                                                                                                                                                                   Članak 4.

Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene Nacrta Strategije, Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec dostaviti će nadležnim tijelima i osobama iz Priloga II. ove Odluke, u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.

Tijela i osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su u roku od 30 dana od primitka zahtjeva dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Nacrta Strategije na okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08), te ga dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec.

 

                                                                                                                                                                   Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

 

                                                                                                                                                                  Članak 6.

Prije donošenja Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

 

                                                                                                                                                                  Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ i na web stranici Općine Maruševec, www.marusevec.hr .

 


                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                          Ivan Šagi          

 

DOSTAVITI:

 1. Službeni vjesnik Varaždinske županije
 2. Tijelima i pravnim osobama iz Priloga II. Odluke
 3. Pismohrana, ovdje

Prilog I. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020.

REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE 2015. DO 2020.

 1. Temeljem čl. 64. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020. (u daljnjem tekstu: OSPUO)

 

 1. Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec kao nadležno tijelo (članak 66. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša) u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije zatražiti će mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima (navedeni u Prilogu II. ove Odluke) te će istima uz Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti: Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020. (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/15) i ovu Odluku radi uvida u ciljeve i razloge donošenja, te dosad izrađene dijelove Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020. radi uvida u programska polazišta iste.

 

 1. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020. na okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08) tijela i osobe određene posebnim propisima dužna su dostaviti mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec.

 

 1. Paralelno s dostavom prethodno navedenog zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec, temeljem članka 48. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) podnosi Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti Nacrta Strategije na ekološku mrežu. Zahtjev se podnosi u skladu s člankom 9. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).

Napomena:

–   ukoliko Ministarstvo izda mišljenje da je Nacrt Strategije prihvatljiv za ekološku mrežu – nastavlja se s postupkom OSPUO-a sukladno dalje navedenim koracima,

–   ukoliko Ministarstvo izda obvezujuće mišljenje da je za Nacrt Strategije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu – obavezno se provodi postupak strateške procjene, odnosno postupak OSPUO završava konačnom odlukom o obvezi provedbe strateške procjene.

 

 1. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec dužan je od županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša (trenutno je to: Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin) pribaviti mišljenje o provedenom postupku ocjene, a zahtjevu za tim mišljenjem se prilaže prijedlog konačne Odluke o postupku OSPUO i cjelovita dokumentacija iz postupka ocjene.

 

 1. Ako se u postupku OSPUO utvrdi da Nacrt Strategije ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, načelnik Općine Maruševec donosi odluku o obvezi provedbe strateške procjene, koja sadrži razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08).

 

 1. Ako se u postupku OSPUO utvrdi da Nacrt Strategije nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, načelnik Općine Maruševec donosi odluku da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Takva odluka sadrži osnovne podatke o Nacrtu Strategije te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08).

 

 1. O odlukama iz točke 6. i 7. informirati će se javnost i zainteresirana javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

 

 

Prilog II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020.

 

  POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE SUDJELOVATI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE 2015. DO 2020.

 

 1.  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije, Kratka 1, 42000 Varaždin

3. Varaždinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. do 2020.

 

 

 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA ĆE

SUDJELOVATI U POSTUPKU OCJENE O

POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MARUŠEVEC

ZA RAZDOBLJE 2015. DO 2020.

 

 

 

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,

10000 Zagreb.

 

 1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije, Kratka 1, 42000 Varaždin

 

 1. Varaždinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske

integracije, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

Promjena veličine fonta
Kontrast