Javni poziv za bespovratne potpore mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći
KLASA: 370-02/20-01/02
URBROJ:  2186-017/20-02
Maruševec, 16. rujna 2020. godine

Na temelju točke IV. Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Maruševec za 2020. godinu (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 48/20) Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći Općine Maruševec objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja na području Općine Maruševec

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratnih potpora mladim obiteljima za poticanje rješavanja njihovog stambenog pitanja na području Općine Maruševec u 2020. godini.

 1. KORISNICI

Korisnici ovog Javnog poziva su mlade obitelji.

Mladom obitelji se smatra mladi bračni par ili izvanbračni par koji na dan 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje javni poziv za dodjelu potpora nisu navršili 40 godina života i koji svoje stambeno pitanje rješavaju kupnjom stambenog objekta po prvi put, odnosno, preuređenjem prve nekretnine u njihovom vlasništvu.

Mladom obitelji smatra se i jedno roditeljska obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetima iz prethodnog stavka.

 1. MJERE POTPORE ZA MLADE OBITELJI

Mjera 1. Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće

Podnositelj zahtjeva, koji namjerava kupiti obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području Općine Maruševec može ostvariti sufinanciranje za kupnju obiteljske kuće u iznosu od 30.000,00 kuna pod uvjetom da kupnja iste nije započeta prije 1. siječnja 2020. godine.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji će biti suvlasnik nekretnine zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.

Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 2 godine od zaključenja ugovora o dodjeli financijske pomoći/subvencije (u daljnjem tekstu : Ugovor) kupiti građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina.

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se kombinirati s drugom mjerom iz ovog Javnog poziva.

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Javnog poziva dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec

Općina Maruševec zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora.

Korisnik ovog Javnog poziva dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist Općine Maruševec.

Korisnik Javnog poziva koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 godina od dana zaključenja Ugovora.

Ukoliko Korisnik Javnog poziva otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor će se smatrati raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u cjelokupnom iznosu Općine Maruševec.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi/zadrži svoje prebivalište kao i članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 • ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora
 • ukoliko podnositelj postupa protivno smislu javnog poziva
 • ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom.

Neiskorištena zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Javnog poziva.

Mjera 2. Sufinanciranje rekonstrukcije i/ili adaptacije stambenog prostora

Sufinanciranje se može odobriti podnositelju zahtjeva isključivo za rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog objekta na području Općine Maruševec. Rekonstrukcija i adaptacija u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg stambenog objekta, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u svrhu njezine obnove.

Rekonstrukcija odnosno dogradnja i nadogradnja je prihvatljiv trošak ako postojeći objekt nije odgovarajući stambeni prostor te nije primjereno opremljen infrastrukturom (voda, struja i sl.) i ne udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje.

Za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i adaptaciju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevinska dozvola.

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva jedini vlasnik/suvlasnik te da do 2020. godine podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva, koji ulaže u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na području Općine  Maruševec može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta u 2020. godini na ime subvencije cijene materijala i radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji i sanaciji stambenog prostora.

Temeljem ove mjere subvencija se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno iznos sredstava po jednom korisniku iznosi najviše 15.000,00 kuna.

Podnositelj prijave prilaže dokaz o plaćanju računa za ukupni trošak radova i materijala na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji objekta.

Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere Općina Maruševca zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje subvencije.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ulagao u adaptaciju i/ili rekonstrukciju stambenog objekta, a koji je zajedno sa svojim bračnim drugom jedini suvlasnik tog stambenog prostora. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.

Financijska pomoć je jednokratna po mladoj obitelji i ne može se kombinirati s ostalim mjerama iz ovog Javnog poziva.

Ukoliko podnositelj zahtjeva, kojem je odobrena financijska pomoć za rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog objekta na području Općine Maruševec, i time postao Korisnikom ove mjere, nema prijavljeno prebivalište na adresi objekta dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi stambenog objekta u roku određenom u Ugovoru te zadržati to prebivalište sljedećih 5 godina.

Podnositelj zahtjeva, odnosno Korisnik ovog Javnog poziva dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec. Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći u korist Općine Maruševec.

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

 • da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi/zadrži svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
 • ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora
 • ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva
 • ukoliko korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je rekonstrukciju i/ili adaptaciju primio financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Javnim pozivom

Korisnik Javnog poziva koji je vlasnik ili suvlasnik objekta sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu, za čiju rekonstrukciju i/ili adaptaciju je primio financijsku pomoć, u roku od 5 godina od dana kada je Korisnik potpisao Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije za rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta. Ukoliko Korisnik Javnog poziva otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor će se smatrati raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Općini Maruševec.

Neiskorištena zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja iz ovog Javnog poziva, vraća se po proteku 5 godina od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju rekonstrukciju i/ili adaptaciju je primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Javnog poziva.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU
 • Prijavni obrazac
 • Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i svih članova njegovog kućanstva
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište na gdje će se kupiti ili adaptirati stambeni objekt ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva
 • Izjava za suvlasnika (ukoliko je primjenjivo)
 • Plaćeni računi za izvedene radove, usluge ili kupljeni materijal za gradnju/rekonstrukciju/adaptaciju nekretnine – isključivo u kunama
 • Foto – dokumentacija zatečenog stanja nekretnine za koju se traži potpora
 • Izjava (o prvoj nekretnini, o promjeni prebivališta, o dostavi izvoda iz katastarskog plana sa vidljivo ucrtanim objektom, o dostavi zadužnice )
 • Presliku zadnjeg važećeg dokaza zakonitosti (legalnosti), (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti)
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
 • druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja.
 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Rok za dostavu zahtjeva počinje 17. rujna 2020. godine u 8.00 sati, a završava:

 1. 31. listopada 2020. godine u 24.00 sata, ili
 2. objavom na web stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr) Obavijesti o zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenja proračunskih sredstava.

Obrasci se mogu preuzeti sa web stranica Općine Maruševec www.marusevec.hr kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec.

Ukoliko zahtjev nije potpun, može se podnositelja pozvati da ga u određenom roku dopuni odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak njegov zahtjev se neće uzimati u obzir.

Sredstva se dodjeljuju po redoslijedu zaprimanja urednih i potpunih zahtjeva do iskorištenja sredstava predviđenim za tu namjenu u Proračunu Općine Maruševec, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Podnositelj zahtjeva ne smije imati dospjelog dugovanja prema općini Maruševec što se provjerava službenim putem.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom i to preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA MARUŠEVEC
Maruševec 6
42243 Maruševec
s obaveznom naznakom  ”Javni poziv – potpore za mlade obitelji”
-ne otvarati-

Zahtjevi koji nisu poslani na gore opisani način neće se razmatrati.
Sva pitanja u vezi ovog Javnog poziva zainteresirani građani mogu postavljati isključivo putem e-mail adrese potpore@marusevec.hr zaključno do 25.10.2020. godine.

                                                                                             Općina Maruševec
                                                                                              Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći

Potrebni dokumenti:
Prijavni obrazac
Izjava nekretnine
Izjava suvlasnika
Prijedlog ugovora za kupnju nekretnine
Prijedlog ugovora za rekonstrukciju i adaptaciju
Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Maruševec za 2020. godinu
Javni poziv

Promjena veličine fonta
Kontrast