POZIV NA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/06

URBROJ: 2186-017/15-01

Maruševec, 20. studeni 2015.

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/1, 22/13 i 43/15) i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13 i 43/15) , s a z i v a m

16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za dan 27. studeni 2015. g. (petak) s početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D :

1. Pitanja i prijedlozi vijećnika

2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 18. rujna 2015.g.

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Uprave groblja – „Markom“-a d.o.o. o realizaciji Programa redovnog i investicijskog održavanja groblja u Maruševcu i Druškovcu za 2014. godinu

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Markom-a d.o.o. sa prihodima i rashodima u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014.g.

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Markom-u d.o.o. na prijedlog za izmjenu cijene usluge rada radnika po 1 satu rada

6. Upoznavanje sa Programima rada Mjesnih odbora I – V za 2016. godinu

7. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Maruševec za 2016. godinu

8. Rasprava o prijedlogu Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2017. i 2018. godinu

9. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec

10.Donošenje Odluke o visini, te načinu dodjele i isplate jednokratne novčane pomoći za novorođenčad

11.Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Maruševec za 2016. godinu

12.Ponovno raspisivanje Natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Maruševec

13.Izvješće o ostavci zamjenika načelnika Nedeljka Horvata

 

                                                                                                                                                                                                             PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                           Andreja Ptiček, mag. nov.

Grb-opcine-marusevec-150x1501

Promjena veličine fonta
Kontrast