Poziv za prijavu programa /projekata za Program javnih potreba Općine Maruševec za 2013. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,  125/08 i 36/09) i članka 40. Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 33/09 i 23/11) i potrebe za prijavu javnih potreba Općine Maruševec, radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu, Općinski načelnik Općine Maruševec, objavljuje

 

POZIV

za prijavu programa / projekata za Program javnih potreba

Općine Maruševec za 2013. godinu

 

  1. Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec (registrirane udruge i druge pravne i fizičke osobe) da najkasnije do 31. listopada 2012. godine dostave svoje zahtjeve za prijavu programa radi uvrštenja u Proračun Općine Maruševec za 2013. godinu.
  2. Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Maruševec su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Maruševec, a odnose se na programe i projekte u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, te ostale programe i projekte.
  3. Zahtjev za prijavu programa/projekata podnosi se na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, Maruševec 6 i na internetskim stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr .
  4.  Uz prijavu iz prethodnog stavka udruge su dužne dostaviti:

           Izvješće o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Općine Maruševec za

   2011. godinu i siječanj – lipanj 2012. godine;

            Udruge sa sjedištem izvan Općine Maruševec moraju priložiti i popis

    korisnika s područja Općine Maruševec.

  1.  Potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec dužni su u svojoj prijavi navesti programe/projekte koje planiraju provoditi u 2013. godini s naznakom planiranih (očekivanih) troškova za realizaciju istih i naznakom izvora financiranja.
  2. Prijave s nepotpunim podacima kao i one koje pristignu van roka za dostavu neće se razmatrati.
  3. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2012. godine.
  4. Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec ili poštom na adresu: OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 Maruševec (s naznakom: „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Maruševec za 2013. godinu“).

 

 

                                                                                             

Promjena veličine fonta
Kontrast