POZIV za prijavu programa / projekata za Program javnih potreba Općine Maruševec za 2015. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-08/14-01/01

URBROJ: 2186-017/14-01

Maruševec, 27. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 48. Statuta Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13 i 22/13) i potrebe za prijavu javnih potreba Općine Maruševec, radi ostvarivanja prava na potporu iz sredstava Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu, Općinski načelnik Općine Maruševec, objavljuje

POZIV

za prijavu programa / projekata za Program javnih potreba Općine Maruševec za 2015. godinu

1. Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec (registrirane udruge i druge pravne i fizičke osobe) da najkasnije do 05. studenog 2014. godine dostave svoje zahtjeve za prijavu programa radi uvrštenja u Proračun Općine Maruševec za 2015. godinu.

2. Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Maruševec su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Maruševec, a odnose se na programe i projekte u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, te ostale programe i projekte.
3. Zahtjev za prijavu programa/projekata podnosi se na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, Maruševec 6 i na internetskim stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr .

4. Uz prijavu iz prethodnog stavka udruge su dužne dostaviti:
– Izvješće o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu i siječanj – lipanj 2014. godine;
– Udruge sa sjedištem izvan Općine Maruševec moraju priložiti i popis korisnika s područja Općine Maruševec.

5. Potencijalni korisnici Proračuna Općine Maruševec dužni su u svojoj prijavi navesti programe/projekte koje planiraju provoditi u 2015. godini s naznakom planiranih (očekivanih) troškova za realizaciju istih i naznakom izvora financiranja.

6. Prijave s nepotpunim podacima kao i one koje pristignu van roka za dostavu neće se razmatrati.

7. Rok za podnošenje prijava je 05. studeni 2014. godine.

8. Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec ili poštom na adresu: OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 Maruševec (s naznakom: „Prijava programa za uvrštenje u Proračun Općine Maruševec za 2015. godinu“).

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Šagi

 

Obrazac Prijave Programa Za 2015 G.

Promjena veličine fonta
Kontrast