Procjena i Plan zaštite i spašavanja

Pred vijećnicima općinskog vijeća bila je točka donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Maruševec kao i donošenje Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje općine Maruševec. O usklađenju Procjene ugroženosti sa zakonskom propisima te Procjenom ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Republike Hrvatske koja je donesena lanjske godine uvodno je izlaganje podnio predstavnik izrađivača  tvrtke NW-WIND iz Varaždina, Zlatko Vidović. Procjena ugroženosti obuhvaća vrste, intenzitet i učinke te moguće posljedice djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. Isto tako detektira snage za zaštitu i spašavanje. Kao što je napomenuo predstavnik izrađivača, spomenuta procjena samo detektira pojedine ugroze na ovom području, a zadatak inspekcija i drugih tijela je kontrola i eventualno sankcioniranje prekršitelja. To se posebno odnosi na dio vezan uz korištenje petrol koksa u Ciglani Cerje Tužno na što je posebno upozoravala i udruga Okoliš čiji su predstavnici bili prisutni na sjednici. Obrazloženje izrađivača je da to pitanje nije detaljnije analizirano s obzirom da ciglana još nema potrebne dozvole za upotrebu petrol koksa iako joj je to dozvoljeno odlukom Ministarstva, ali uz poštivanje određenih zahtjeva o čemu je već bilo riječi ranije. Procjena ne zabranjuje ili odobrava neke aktivnosti, ona samo detektira iste, a kad se aktivnosti promijene općina Maruševec će ažurirati procjenu s elementima koji su novi. Slično je i s Planom zaštite i spašavanja općine Maruševec koji uređuje sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama, način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i spašavanja, prava, obaveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja, način uzbunjivanja i obavješćivanja i provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja. Istim se osobito utvrđuju vrste rizika i prijetnji, postupci i mjere za sprječavanje ili ublažavanje katastrofe, operativne snage za provedbu zaštite i spašavanja, ljudske resurse i materijalno tehnička sredstva koje je moguće angažirati za dopunu redovitih snaga zaštite i spašavanja, odgovornost i ovlaštenja za postupanje te način rukovođenja, način održavanja reda i sigurnosti pri intervencijama, način otklanjanja posljedica i druge mjere i aktivnosti potrebne za provedbu zaštite i spašavanja.

Promjena veličine fonta
Kontrast