Sazvana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Maruševec

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKO VIJEĆE


Klasa: 021-05/13-01/03

Urbroj: 2186-017/13-01

Maruševec, 03. travnja 2013.

 Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,  

 s a z i v a m

 

29.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan   09. travnja 2013. g. ( utorak ) sa početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

                                   Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D :

1.   Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane

19. ožujka 2013.g.

2.   Izvješće općinskog načelnika o poplavama na području Općine Maruševec i poduzetim

mjerama

3.   Donošenje Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Maruševec

4.   Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Maruševec

5.   Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

na području Općine Maruševec

6.   Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda

Varaždin o obavljanju revizije učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i

područne (regionalne) samouprave Varaždinske županije za Općinu Maruševec

7.   Donošenje Odluke o dobitnicima javnih priznanja Općine Maruševec u 2013. godini

8.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Markom-u d.o.o. na predloženu dopunu

Cjenika pogrebnih usluga na području Općine Maruševec

9.   Razmatranje zahtjeva Markom-a d.o.o. za davanje garancije za kreditno zaduženje

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Dragutin Kišić, oec. 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast