Komunalno gospodarstvo

Pod komunalnim gospodarstvom razumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga te financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području jedinica lokalne samouprave kao i županije kada je to određeno Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Komunalno gospodarstvo izvorna je nadležnost općina i gradova kao jedinica lokalne samouprave.

Visinu komunalne naknade i komunalnih doprinosa utvrđuju predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave. Navedeni prihodi su namjenski prihodi koji se troše u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture i Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Prema Zakonu, upravno tijelo županije vodi evidenciju o visini komunalne naknade (vrijednosti boda, koeficijenta zone i koeficijenta namjene), naknade za priključenje i komunalnog doprinosa (jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedine zone) u jedinicama lokalne samouprave na području županije. Isto tako, ono vodi evidenciju o visini cijena komunalnih usluga u općinama i gradovima na njezinom području, te načinu njihova obračuna i plaćanja.

Odluka o komunalnoj naknadi (PDF)

Odluka Ivkoma o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Komunalni redar: Ivan Vlahović

Kontakt:

Tel: 042-729-696
Fax: 042-729-434
Email: komunal@marusevec.hr