Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Poslovniku Općinskog vijeća Općine Maruševec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
TEL: 042-729-696
FAX: 042-729-696

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: Poslovnik Općinskog vijeća Općine Maruševec
Razlozi donošenja akta: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20)
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s Nacrtom Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec, te davanje mogućnosti dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 3. ožujka 2021. godine do 14 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec (www.marusevec.hr)
Adresa za podnošenje prijedloga: email: opcina@marusevec.hr
Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr

Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec

Promjena veličine fonta
Kontrast