Javni poziv za bespovratne potpore mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
Općinski načelnik
KLASA: 370-02/21-01/03
URBROJ: 2186-017/21-01
Maruševec, 14. travnja 2021. godine

Na temelju točke 5. Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Maruševec za 2021. godinu (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 36/21) Općinski načelnik Općine Maruševec objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora mladim obiteljima za rješavanje njihovog stambenog pitanja na području općine Maruševec za 2021. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratnih potpora mladim obiteljima za poticanje rješavanja njihovog stambenog pitanja na području općine Maruševec u 2021. godini.

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI I UVJETI

Prihvatljivi korisnici ovog Programa su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Maruševec, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjeni na području općine Maruševec te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Općine Maruševec te koje s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja grade/kupuju stambeni objekt na području općine Maruševec.

Prihvatljivi korisnici su fizičke osobe:
– koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina te
– prijavitelj nije do sada koristio sredstva iz Programa 2020.,
– koji žive u bračnoj / izvanbračnoj zajednici, formalnom / neformalnom životnom partnerstvu ili
– jednoroditeljske obitelji koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom da nemaju drugu useljivu kuću/stan u svom vlasništvu.

Samci nisu prihvatljivi korisnici ovog Programa.

 1. MJERE

Mjera 1. Sufinanciranje adaptacije obiteljske kuće

Mlada obitelj može ostvariti sufinanciranje za adaptaciju obiteljske kuće na području Općine Maruševec u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna pod uvjetom da je prijava početka građenja prijavljena nakon 1. siječnja 2021. godine.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik (koji mora biti prihvatljiv korisnik iz točke 2. Javnog poziva) mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem zahtjeva za korištenje ove mjere.

Prihvatljivi troškovi su :

 • geodetski troškovi (iskolčenje, geodetske situacije stvarnog stanja terena, geodetske situacije građevne čestice, geodetski elaborat evidentiranja građevine, geodetski elaborat evidentiranja međe, parcelacijski elaborat),
 • troškovi projektiranja i stručnog nadzora,
 • trošak građevinskih radova (materijal i rad):
 • građevinski radovi – zemljani, betonski i arm. betonski, tesarski, zidarski i izolaterski
 • obrtnički radovi – pokrivački, limarski, gipsarski, keramičarski, fasaderski, stolarski –               unutarnja i vanjska stolarija, soboslikarski i ličilački radovi
 • trošak horizontalnih i vertikalnih razvoda vodovoda i kanalizacije (podžbukne instalacije)
 • trošak proizvodnje primarne toplinske energije i razvod grijanja do pune funkcionalnosti
 • trošak završnih obloga podova (laminat, parket i sl.)
 • trošak grubih elektroinstalacijskih radova i gromobranskih instalacija

Troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu kao i troškovi unutarnjeg uređenja nisu prihvatljivi troškovi (npr. namještaj i oprema).

Cijena adaptacije neće se priznavati iznad prosječne cijene za adaptaciju za pojedine građevinske radove na području Općine Maruševec.

Ukoliko prebivalište još nije prijavljeno, Korisnik potpore i članovi njegovog zajedničkog kućanstva dužni su u roku od tri (3) godine od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prijaviti prebivalište na adresi obiteljske kuće te su dužni zadržati prebivalište na toj adresi idućih 10 godina.

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Općina Maruševec zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora.

Korisnik potpore dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore, u korist Općine Maruševec.

Mjera 2. Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana

Mlada obitelj može ostvariti sufinanciranje za kupnju obiteljske kuće/stana na području općine Maruševec u iznosu do 50% kupoprodajne cijene, a najviše 30.000,00 kuna pod uvjetom da kupoprodajni ugovor nije sklopljen prije 1. siječnja 2021. godine.

Kupoprodaja nekretnine ne smije biti izvršena od strane prednika.

Ugovorena kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju kupoprodajnog ugovora potpisanog i ovjerenog od strane javnog bilježnika.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva suvlasnik, drugi suvlasnik (koji mora biti prihvatljiv korisnik iz točke 2. Javnog poziva) mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem zahtjeva za korištenje ove mjere.

Ukoliko prebivalište još nije prijavljeno, Korisnik potpore i članovi njegovog zajedničkom kućanstva dužni su u roku od 3 godine (kod kupnje kuće) i u roku 1 godine (kod kupnje stana) od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prijaviti prebivalište na adresi obiteljske kuće/stana te zadržati prebivalište na toj adresi idućih 10 godina.

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji.

Općina Maruševec zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora.

Korisnik potpore dužan je prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore, u korist Općine Maruševec.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU
 1. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i svih članova njegovog kućanstva
 2. Preslika rodnog lista za dijete
 3. a) Preslika vjenčanog lista / izjava o izvanbračnoj zajednici
  b) Preslika potvrde o formalnom životnom partnerstvu / izjava o neformalnom životnom partnerstvu
  c) Dokaz samohranosti roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta)
 4. Preslika izvatka iz zemljišnih knjiga
 5. Preslika zadnjeg važećeg dokaza zakonitosti (legalnosti), ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti
 6. Izjava (o prvoj nekretnini, o promjeni prebivališta, o dostavi zadužnice)
 7. Preslika ovjerenog kupoprodajnog ugovora (kod kupnje kuće/stana)
 8. Izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo)
 9. Preslike plaćenih računa/ugovora – isključivo u kunama (računi/ugovori moraju biti točno specificirani, na gotovinskom računu mora biti jasno navedeno da je plaćen u gotovini i kao takav mora biti fiskaliziran, kod transakcijskih računa mora biti priložena potvrda o plaćanju računa odnosno bankovni izvod kojim se dokazuje izvršeno plaćanje računa. Ukoliko je račun plaćen obročno, zbroj obroka mora biti jednak iznosu računa.)
 10. Fotodokumentacija zatečenog stanja nekretnine za koju se traži potpora
 11. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga.

 Općina Maruševec zadržava pravo prosljeđivanja računa nadležnoj Poreznoj upravi na daljnju provjeru.

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelj zahtjeva može biti samo vlasnik/suvlasnik nekretnine za koju se traži sufinanciranje.

Zahtjevi se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva i njegov su sastavni dio, zajedno s propisanom dokumentacijom te se šalju u tiskanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Maruševec
Maruševec 6
42243 Maruševec

sa obaveznom naznakom ”Javni poziv – potpore za mlade obitelji”
– ne otvarati –

Rok za dostavu zahtjeva počinje 15. 4. 2021. godine, a završava:

 1. 14. 5. 2021. godine ili
 2. objavom obavijesti o zatvaranju Javnog poziva

Obrasci se mogu preuzeti sa web stranica Općine Maruševec www.marusevec.hr  kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Sredstva se dodjeljuju po redoslijedu zaprimanja urednih i potpunih zahtjeva do iskorištenja sredstava predviđenim za tu namjenu u Proračunu Općine Maruševec.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šprem

Potrebni dokumenti:
Obrazac 1 – Zahtjev
Obrazac 2 – Izjava za suvlasnika
Obrazac 3 – Izjava vlasništvo i ostalo
Obrazac 4 – Izjava izvanbračna zajednica
Obrazac 5 – Izjava neformalno životno partnerstvo

Promjena veličine fonta
Kontrast