Financiranje radova biološke obnove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu

Izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi te izmjenama i dopunama Zakona o šumama  izdvaja se djelatnost u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika (privatne šume) iz sustava Hrvatskih šuma d.o.o. i pripaja se Savjetodavnoj službi kao zasebni šumarski sektor. Ovaj zasebni sektor će pridonositi unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištem šumoposjednika na području Republike Hrvatske.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetodavnoj službi (Narodne novine broj 148/2013) te članka 2. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika (Narodne novine broj 66/06 i 25/11) Savjetodavna služba objavljuje

mogućnost podnošenje zahtjeva za financiranje radova biološke obnove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu. Zahtjev za financiranjem radova može podnijeti svaki šumoposjednik pojedinačno ukoliko stanje šumskih sastojina na njegovom šumskom posjedu je takvo da je potrebno izvršiti neke od dolje navedenih radova biološke obnove odnosno ukoliko su ti radovi propisani Programom gospodarenja. Zahtjev mogu podnositi privatne fizičke ili pravne osobe ukoliko su vlasnici šuma. Sredstva za finaciranje ovih radova osiguravaju se iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Popis radova biološke obnove u šumama šumoposjednika koji se financiraju iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma :

1.        priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu,

2.        popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodobnim sjemenjačama u sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do dvadesete godine starosti grupe,

3.        prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja,

4.        pošumljavanje sječina nakon čistih sječa,

5.        sanacija paljevina,

6.        resurekcija degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik,

7.        rekonstrukcija i konverzija šuma panjača, makija, šikara i šibljaka,

8.        pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama,

9.        priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura,

10.     zaštita od štetnih organizama i požara

11.     sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

 

Priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu  obuhvaća radove uređenja donje etaže, čišćenja tla od korova, rahljenja tla i površinske odvodnje; popunjavanje, njega i čišćenje u prvom dobnom razredu jednodobnih, prebornih i raznodobnih sastojina obuhvaća radove popunjavanja šuma i šumskog zemljišta šumskim reprodukcijskim materijalom, njegu pod zastorom stare sastojine, njegu pomlatka, njegu mladika, čišćenje sastojina; pošumljavanje sječina nakon čistih sječa obuhvaća radove čišćenje tla od korova, rahljenje tla, površinske odvodnje i sjetve i sadnje šumskog reprodukcijskog materijala; sanacija paljevina obuhvaća pripremne radove,  sjetvu i sadnju šumskog reprodukcijskog materijala i  njege sastojine do 1/5 ophodnje; rekonstrukcija i konverzija šuma panjača, makija, šikara i šibljaka obuhvaća pripremne radove,  sjetvu i sadnju šumskog reprodukcijskog materijala i  njege sastojine do 1/5 ophodnje; pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta obuhvaća radove sjetve i sadnje šumskog reprodukcijskog materijala te popunjavanje;  priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura obuhvaća radove pripreme staništa i njege sastojine do 1/5 ophodnje;  sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima obuhvaća pripremne radove,  sjetvu i sadnju šumskog reprodukcijskog materijala i  njege sastojine do 1/5 ophodnje.

Za ostvarenje prava na sredstva za radove u šumama šumoposjednika podnosi se Zahtjev. Obrazac Zahtjeva dostupan je u svakom područnom uredu Savjetodavne službe ili na web stranici www.savjetodavna.hr. Podnošenje zahtjeva plaća se 20 kn državnih biljega.

Da bi šumoposjednik mogao participirati sredstva za financiranje radova biološke obnove šuma mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika. Šumoposjednik mora u Upisniku šumoposjednika imati upisane katastarske čestice koje udovoljavaju za radove biološke obnove i one se u katastru moraju voditi kao kultura šuma.

Prioritet imaju radovi biološke obnove koji su propisani Programima gospodarenja za šume šumoposjednika, a za radove koji nisu propisani prioritet utvrđuje Savjetodavna služba. Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova biološke obnove šuma iz ovoga Javnog poziva određen je Godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe. Svaki rad biološke obnove šuma pojedinačno po zahtjevu financira se u stopostotnom udjelu. Visina naknade koja se isplaćuje šumoposjedniku po izvršenom radu biološke obnove šuma određuje se prema postojećim normativima i njihovim jediničnim vrijednostima.

Predaja samih zahtjeva vezano uz financiranje radova biološke obnove šuma vrši se u nadležnim uredima Savjetodavne Službe do 01. listopada 2014. godine. Za područje Varaždinske županije ured Savjetodavne službe za sektor privatnog šumarstva nalazi se na adresi Anina 11, u Varaždinu te Trgu hrvatskih Ivanovaca 10,  u Ivancu . Sve informacije vezano uz zahtjeve za radove biološke obnove i ostalo vezano za privatne šume možete dobiti na kontakt broj 0993117713 (Mario Vlašić, dipl.ing.šum) ili e-mail: mario.vlasic@savjetodavna.hr za ured Varaždin te broj 0993117714 (Suzana Gotal, dipl.ing.šum) ili e-mail: suzana.gotal@savjetodavna.hr  za ured Ivanec.

 

 

 

 

                                                                  Mario Vlašić, dipl. ing. šum.

                                               viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

 

Promjena veličine fonta
Kontrast