JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) te članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Maruševec ( „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/19.), Načelnik Općine Maruševec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora
– specijalizirana prodavaonica na malo za prodaju cvijeća, svijeća, lampaša i sl.
na mjesnom groblju u Maruševcu, Biljevec 1B

I. ZAKUPODAVAC:

OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 MARUŠEVEC, OIB: 26670454549,
tel: 042-729-696, fax: 042-729-434, e-mail: opcina@marusevec.hr

II. PREDMET ZAKUPA:

Poslovni prostor – specijalizirana prodavaonica na malo za prodaju cvijeća, svijeća, lampaša i sl. na mjesnom groblju u Maruševcu, Biljevec 1B, u vlasništvu Općine Maruševec izgrađen na kčbr. 2494 k.o. Maruševec u sklopu grobne kuće , a koji se sastoji od  jedne prostorije neto površine 16 m2 i pripadajućeg otvorenog prostora za nadstrešnicu neto površine 10 m2.

III. VRIJEME ZAKUPA:

5 godina, uz mogućnost produženja Ugovora

IV. ZAKUPNINA:

Početni iznos zakupnine iznosi 1.008,00 kuna mjesečno.
Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od početnog iznosa zakupnine.

Osim zakupnine, ponuditelj se obvezuje plaćati sve troškove tekućeg održavanja prostora, te troškove koji proizlaze iz korištenja prostora (struja, komunalna naknada, vodna naknada, odvoz komunalnog otpada i drugo) jer oni nisu uključeni u iznos mjesečne zakupnine.

V. JAMČEVINA ZA OZBILJNOST PONUDE:

Svaki ponuditelj dužan je prilikom podnošenja ponude dostaviti i dokaz o uplati jamčevine za ozbiljnost ponude u iznosu od =3.024,00 kuna, a što iznosi trostruki iznos početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji je predmet ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Maruševec IBAN: HR3523600001826000005, model uplate HR68 7706-OIB UPLATITELJA.

VI. UVJETI NATJEČAJA:

Javni natječaj provodi se sustavom zatvorenih ponuda. Sustav zatvorenih ponuda je postupak u kojem kandidati ponude dostavljaju u zatvorenim kovertama. Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke  i pravne osobe registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.

Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem „VIĐENOM STANJU“ i to bez inventara i tende koji se trenutno nalaze u istome. Poslovni prostor svaki zainteresirani ponuditelj može razgledati na  telefonski zahtjev svaki radni dan od 10,00 do 15,00 sati.

Ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora i preuzeti poslovni prostor u roku od 15 dana od dana završetka Javnog natječaja. Ugovorom će se zakupnik obvezati da će u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, o vlastitom trošku urediti i privesti poslovni prostor ugovorenoj namjeni, te istekom navedenog roka za zakupnika počinje teći obveza plaćanja zakupnine. Ukoliko ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora i preuzme poslovni prostor u roku od 15 dana od dana završetka Javnog natječaja, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora te da načelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti Javni natječaj za tu lokaciju i raspisati novi Javni natječaj te će se objava za javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.

Na javnom natječaju ne može sudjelovati kandidat koji je zakupnik poslovnog prostora Općine Maruševec, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog Javnog natječaja sadrži najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponude koje ne sadrže sve navedene priloge smatrat će se nepotpunima te se neće razmatrati.

Dodatne informacije o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti na telefonski broj 042-729-696.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU  POSLOVNOG PROSTORA:

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na Javni natječaj  pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Pravo prednosti ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

VIII.  SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda obavezno treba sadržavati: ime i prezime / naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja se natječe, državljanstvo ako se natječe fizička osoba, ponuđeni mjesečni novčani iznos zakupnine koja se nudi, brojkom i slovima (bez PDV-a) i prijedlog sadržaja koji ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Ponudi treba priložiti:

  1. ispravu o upisu u poslovni (sudski, strukovni, obrtnički ili drugi odgovarajući) registar iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati u predmetnom poslovnom prostoru;
  2. potvrdu izdanu od Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, ne stariju od 30 dana;
  3. potvrdu izdanu od Općine Maruševec o nepostojanju duga prema Općini Maruševec;
  4. izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zakupa (obrazac izjave nalazi se u prilogu Javnog natječaja);
  5. Dokaz o uplati jamčevine za ozbiljnost ponude iz točke V. ovog Javnog natječaj;
  6. Potvrdu o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za osobe koje se pozivaju na pravo prvenstva iz točke  VII. Javnog natječaja.

IX. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora“ na adresu OPĆINA MARUŠEVEC, Maruševec 6, 42243 Maruševec.

Rok za dostavu ponuda je 9. srpnja 2019.godine, do 15 sati, bez obzira na način dostave.

X. JAVNO OTVARANJE PONUDA:

Javno otvaranje ponuda održat će se 9. srpnja 2019. u 15:00 sati u prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6. Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni zainteresirani ponuditelji, a moraju biti obavezno nazočni ako su se u svojoj prijavi pozvali na korištenje prava prednosti iz članka VII. Javnog natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                               Damir Šprem

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora groblje Maruševec

Promjena veličine fonta
Kontrast