JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC U 2016. GODINI

Javni poziv Općine Maruševec za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15), članka 48. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/13, 22/13 i 43/15) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 57/15), općinski načelnik Općine Maruševec objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec u 2016. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Maruševec, a koji se provode na području Općine Maruševec.

Po ovom Javnom pozivu u Proračunu Općine Maruševec za 2016. godinu osigurano je  32.500,00 kuna.

Najniži iznos koji se može odobriti za projekte iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 10.000,00 kuna.

Najniži iznos koji se može odobriti za programe  iznosi 1.000,00 kuna, a najviši 10.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 07. studenoga 2016. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Prijava programa /projekta udruga – ne otvaraj“.

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je na ovoj web stranici.

javni-poziv-za-financiranje-programa-i-projekata

nacrt-ugovora

obrazac-izjave-o-financiranim-projektima-1

obrazac-financijskog-izvjestaja-projekta

izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

obrazac-izjave-o-partnerstvu

obrazac-opisa-programa1

obrazac-opisnog-izvjestaja-projekta

obrazac-opisa-projekta1

obrazac-proracuna

obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

upute-za-prijavitelje

prot-pot

Promjena veličine fonta
Kontrast