Koncesija za dimnjačarske poslove

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Maruševec donijeli su odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Maruševec. Od tri ponude kao najpovoljnija je izabrana ona od firme DIMAX j.d.o.o. iz Varaždina. Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu s pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a koncesija je dana na rok od 5 godina.

Promjena veličine fonta
Kontrast