Natječaj za zakup poslovnih prostorija u staroj općinskoj zgradi u Čalincu 52

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 372-03/14-01/02

URBROJ: 2186-017/15-09

Maruševec, 26. veljača 2015.

 

Na temelju članaka 6.  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  («Narodne novine» br. 125/11), članka 48. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/13 i 22/13)  i članka 4. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 2/02, 5/07, 15/08 i 33/09), načelnik Općine Maruševec, objavljuje

N A T J E Č A J

 za davanje u zakup poslovnih prostorija

 u staroj općinskoj zgradi u Čalincu 52

I.  Predmet natječaja: Zakup slijedećih poslovnih prostorija u staroj općinskoj zgradi u Čalincu 52:

– poslovna prostorija broj 1, površine 18 m2;

– poslovna prostorija broj 2, površine 14 m2;

– poslovna prostorija broj 3, površine 14 m2;

– poslovna prostorija broj 4, površine 10 m2,

– poslovna prostorija broj 5 (bivše prostorije udruge umirovljenika), površine 9 m2 i

– poslovna prostorija broj 6 (bivše spremište) površine 4  m2

– poslovna prostorija broj 7 (bivši frizerski salon), površine 27 m2 i.

Zakupci poslovnih prostorija od broja 1 do broja 6 uz zakupljeni poslovni prostor imaju pravo na korištenje zajedničkog prostora koji se sastoji od kuhinje, sanitarnog čvora i ulaznog hola – dvorane za sastanke.

 II. Namjena poslovnog prostora:

–  poslovne prostorije od broja 1 do broja 4 namijenjene su za rad političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Maruševec;

–  poslovna prostorija broj 5 namijenjena je za rad udruga koje imaju sjedište na području Općine Maruševec, a djelatnost im je sport i rekreacija;

– poslovna prostorija broj 6 namijenjena je za rad udruga koje imaju sjedište na području Općine Maruševec, a obavljaju šahovsku djelatnost;

–  poslovna prostorija broj 7 namijenjena je za rad udruga koje imaju sjedište na području Općine Maruševec, a djelatnost im je rad sa djecom.

Svaki zakupac u zakup može dobiti samo jednu poslovnu prostoriju iz točke I. ovog Natječaja.

III. Vrijeme zakupa:   5 godina

IV. Početna cijena zakupa za poslovne prostorije 1 – 7:   1,00  kn/m2 mjesečno.

Zakupac je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupac snosi sve troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

V.  Uz ugovorenu cijenu zakupa svi zakupci zajednički snose sve režijske troškove vezane uz objekt. Za poslovnu prostoriju broj 7,  električna energija plaća se prema stvarnom utrošku koji se evidentira putem kontrolnog brojila, a ostali korisnici električnu energiju plaćaju na način da se mjesečni račun dijeli u jednakom omjeru na svih 6 korisnika. Za sve ostale režijske troškove (voda i drugo) mjesečni račun dijeli se u jednakom omjeru na svih 7 korisnika.

VI.  Uvjeti natječaja: Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

–          podatke o ponuditelju (naziv, sjedište i OIB);

–          rješenje o registraciji iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registrirana političke stranka koja participira u Općinskom vijeću Općine Maruševec, odnosno  udruga registrirana za obavljanje djelatnosti navedene u točki II. ovog Natječaja  sa sjedištem na području Općine Maruševec;

–          vrstu i opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru;

–          oznaku poslovne prostorije za koju se natječe;

–          ponudu visine mjesečne zakupnine poslovnog prostora;

–          potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema zakupodavcu Općini Maruševec .

VII.   Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

VIII. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

IX.   Općina Maruševec pridržava pravo da poslovne prostore iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup, te da poništi ovaj Natječaj .

Ponude na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom «NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA» na adresu: OPĆINA MARUŠEVEC,  Maruševec 6,  42243 Maruševec, zaključno do 16. ožujka 2015. godine.

 

NAČELNIK

OPĆINE MARUŠEVEC

Ivan Šagi

Promjena veličine fonta
Kontrast