OBAVIJEST O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC DIMAX-u j.d.o.o.

Temeljem provedenog postupka  davanja  koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Maruševec kao najpovoljniji ponuditelj odabran je DIMAX j.d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, M. Krleže ½.

Koncesionar DIMAX j.d.o.o. koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Maruševec dobio je na rok od 5 godina.
Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.
Koncesionar je dužan pridržavati se odredaba Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/14 i 47/14) kojom se detaljnije utvrđuju poslovi koje koncesionar mora obavljati, kao i ostale obaveze davatelja koncesije i koncesionara.

Koncesionar je dužan korisnicima naplaćivati pruženu uslugu isključivo prema cijenama iz  ugovornog Cjenika, a koji se objavljuje u prilogu ove Obavijesti.
Koncesionar uslugu naplaćuje nakon što istu izvrši, a na temelju ispostavljenog pisanog računa.
Cjenik usluga određen je ponudom koncesionara te se ne može mijenjati bez suglasnosti Općine Maruševec kao davatelja koncesije.
O dolascima dimnjačara korisnici će biti obaviješteni nekoliko dana ranije putem Obavijesti na oglasnim pločama.

U slučaju potrebe korisnici mogu kontaktirati koncesionara na dežurni broj 099 720 1280.

 
Cjenik usluga DIMAX j.d.o.o.

 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

Izmjena Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Promjena veličine fonta
Kontrast