Odluka o izradi Urbanističkog plana (UPU) Stambene zone Donje Ladanje

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  350-03/15-01/02

URBROJ:  2186-017/15-02

Maruševec, 19. lipnja 2015

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13)  i članka 31. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13) Općinsko vijeće Općine Maruševec na 14. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donosi

 O D L U K U

o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Stambene zone Donje Ladanje


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Stambene zone Donje Ladanje (u nastavku teksta: Odluka).

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE

Urbanističkog plana uređenja Stambene zone Donje Ladanje

Članak 2.

(1) Temeljem članka 79. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) – u nastavku teksta: Zakon, i članka 229. Odredbi za provođenje PPUO Maruševec, Općina Maruševec pokreće izradu Urbanističkog plana uređenja Stambene zone Donje Ladanje (u nastavku teksta: UPU).

(2) UPU će se izraditi u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova – (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04.-ispravak).

(3) U skladu s člankom 86. Zakona o prostornom uređenju, određena je obveza da se prije donošenja odluke Općinskog vijeća o izradi prostornog plana, pribavi mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Konstatira se da to prethodno mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene, sukladno obavijesti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: 351-02/14-04/16, Urbroj: 517-06-2-1-2-14-2 od 6.02.2014.) za sada nije obvezno pribavljati jer nije donesena Uredba iz članka 64.Zakona o zaštiti okoliša.

 

RAZLOZI DONOŠENJA UPU-a


Članak 3.

(1) Razlozi za izradu UPU-a Stambene zone Donje Ladanje su:

–            plansko aktiviranje dijela neizgrađenog i neopremljenog građevinskog područja i uređenje izgrađenog dijela mješovite, pretežito stambene namjene u okruženju.

OBUHVAT UPU-a

Članak 4.

(1) Zona obuhvata UPU-a je definirana u PPUO Maruševec na graf. prilogu br. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora (Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite) u mj. 1: 25000 i na graf. prilogu br. 4.1. Građevinska područja naselja Biljevec, Čalinec, D. Ladanje, Kapelec i Koretinec na katastarskoj podlozi u mj. 1:5000. Radi se o prostoru površine cca 30 ha, u rubnom sjevernom dijelu naselja Donje Ladanje.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

Članak 5.

(1) Zona je obodno izgrađena/zaposjednuta pretežito individualnom stambenom izgradnjom, dok je središnji dio  neizgrađen i neopremljen prostor koji se koristi u poljoprivredne svrhe. Uz sjeverozapadnu granicu zone prolazi županijska cesta Ž 2101, uz sjeveroistočnu Ž2029, a uz jugozapadnu nerazvrstana cesta Ulica Ladanjskih rudara. Kroz južni dio zone prolazi lokalna cesta L25039. U koridoru obodnih prometnica postojeća je infrastruktura: lokalni plinovod, vodoopskrbni cjevovod, elektroopskrbni vodovi i elektronička komunikacijska infrastruktura. U zoni je planiran i sustav odvodnje. Zonu je potrebno planski osmisliti na način da se nova interpolirana izgradnja logično nadoveže na postojeću.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 6.

(1) Osnovni cilj izrade ovog UPU-a je urediti postojeću izgradnju i kvalitetno isplanirati novu na način da se osigura optimalan broj građ. čestica stambenih građevina i pratećih javnih i drugih sadržaja, te osigura odgovarajući standard opremanja zemljišta infrastrukturom.

(2) Programska polazišta će definirati Općina Maruševec i Mjesni odbor naselja Donje Ladanje kroz svoje zahtjeve i prijedloge.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

Članak 7.

(1) Za izradu UPU-a nije potrebno pribaviti posebne stručne podloge, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora, te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti, koje će iz područja svog djelokruga osigurati tijela i osobe određene posebnim propisima.

(2) Za potrebe izrade UPU-a Općina će stručnom izrađivaču plana dostaviti raspoloživu dokumentaciju prostora, uključujući digitalne podloge za izradu plana.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

(1) Stručno rješenje plana izradit će stručni izrađivač plana. Prije izrade Nacrta prijedloga plana stručni izrađivač će predložiti nekoliko varijantnih rješenja zone. Odabrano rješenje će se dalje razrađivati kroz proceduru izrade plana.

(2) Za izradu UPU-a potrebno je osigurati topografsko-katastarsku podlogu sa snimkom postojećeg stanja u mj. 1:2000. Istu osigurava Općina.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE   ZA IZRADU PLANOVA, TE DRUGIH SUDIONIKA/ KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU   SUDJELOVATI U IZRADI  UPU-a

 

Članak 9.

(1) Popis tijela i osoba kojima se dostavlja poziv za dostavu zahtjeva je slijedeći:

– MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u

Varaždinu,  Gundulićeva 2, 42 000 Varaždin;

– DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i   spašavanje  Varaždin, Odjel za zaštitu i spašavanje, Kratka 1, 42 000 Varaždin;

– MUP – Policijska uprava Varaždinske županije, A.  Cesarca 18, 42 000 Varaždin;

– HRVATSKE CESTE, Vončinina 3, 10 000 Zagreb;

– HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE – Ispostava Varaždin, Ul. k. P. Krešimira IV 25, 42000   Varaždin;

–  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDIN, Gajeva 2, 42000 Varaždin;

– HEP ODS, DP Elektra Varaždin, Kratka 3, 42 000 Varaždin;

– TERMOPLIN d.d., Špinčićeva 78, 42 000 Varaždin;

– VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15., 42 000 Varaždin;

– HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odsjek Varaždin, Međimurska 26b, 42000 Varaždin

  • Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava Osijek,
  • Vodnogospodarska ispostava za slivno područje “Plitvica-Bednja” ;
  • HRVATSKA POŠTA, Poštansko središte Varaždin,Trg slobode 9a, 42000 Varaždin;

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

– VARAŽDINSKA ŽUPANIJA:

  • Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin
  • Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Ivanec, Đure Arnolda 9, 42240 Ivanec
  • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Mali plac 1a, 42000 Varaždin.

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu UPU-a je (sukladno čl. 90. Zakona) 30 dana od dana dostave ove Odluke. U slučaju da javnopravno tijelo ne dostavi svoje zahtjeve u navedenom roku smatra se da ih nema.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU UPU-a,

ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1)   Izrada i donošenje UPU-a će se vršiti kroz postupak propisan Zakonom, kroz 6 faza:

 

I FAZA – prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz čl. 9.

– odabir izrađivača UPU-a

– pribavljanje podloge uz potrebno dosnimavanje

40 danaII FAZA- izrada varijantnih rješenja

– izrada Nacrta prijedloga

– utvrđivanje Prijedloga UPU-a za javnu raspravu

90 danaIII FAZA- izrada Prijedloga UPU-a za javnu raspravu

– objava i provođenje javne rasprave

– izrada izvješća o javnoj raspravi

 

70 danaIV FAZA- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU-a

– utvrđivanje Konačnog prijedloga

30 danaV FAZA- izrada Konačnog prijedloga

– dostavljanje obavijesti sudionicima javne rasprave

30 danaVI FAZA- donošenje UPU-a,

– objava odluke o donošenju plana u službenom glasilu

– isporuka Plana

 

60 dana

 

(2) Rokovi navedeni u st.1. ovog članka su orijentacioni i mogu se mijenjati bez potrebe izmjene ove Odluke.

(3) U tijeku izrade UPU-a poštivat će se svi rokovi propisani Zakonom (trajanje javnih rasprava, izrada izvješća i dr.).

(4) Tijekom svih faza će se na propisan način obavještavati javnost o izradi plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

Članak 11.

(1)   Izvor financiranja izrade UPU-a je Proračun Općine Maruševec.

(2) Općina će može kandidirati za sufinanciranje plana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ili prijaviti na neke fondove i druge aktualne natječaje, ukoliko isti budu u međuvremenu raspisani.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Kao nositelj izrade, za postupak izrade i donošenja UPU-a, sukladno Zakonu (čl. 81.) odgovoran je Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec.

 

Članak 13.

Sukladno čl. 86. st.5. Zakona ova Odluka se dostavlja Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, a sukladno čl. 90. tijelima i osobama iz čl. 9. ove Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva.

 

 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

                                                                                    PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                Andreja Ptiček, mag.nov.

Promjena veličine fonta
Kontrast