Pogodnosti plaćanja za legalizaciju

Izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu Općine Maruševec koje je općinsko vijeće donijelo na 27. sjednici omogućava se svim domaćinstvima koja idu u legalizaciju svojih objekata, da za plaćanje komunalnog doprinosa koriste pogodnost počeka u trajanju od jedne godine, a naplativi iznos mogu podmiriti  do 24 rate, a koja ne može biti manja od 300,00 kuna. Ovdje posebno treba napomenuti  da Općina Maruševec obračunava 2,00 kune po kubnom metru za građevine gospodarskih objekata (staje,svinjci,garaže i drugi pomoćni objekti) te 5,00 kuna za kubni metar stambenog prostora.

Promjena veličine fonta
Kontrast