Popis korisnika sponzorstava i donacija od 01.01.-30.06.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA    

OPĆINA MARUŠEVEC                                                                       

 Maruševec, 12.07.2013.

 

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA OD 01.01.-30.06.2013.

 

r. br.

naziv udruge – korisnika

redovna djelatnost

pojedinačni zahtjevi

ukupno

I. KULT. UMJET. DRUŠTVA      
  KUD «Klaruš» Maruševec

23.000,00

 

23.000,00

II. UDRUGE, DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE

 

 

 

  Udruga žena Jurketinec

1.500,00

 

1.500,00

  Kuburaška udruga Maruševec

3.000,00

 

3.000,00

  Lovačko društvo «Fazan» Maruševec

2.000,00

 

2.000,00

  Udruž. umirovljenika Općine Maruševec

3.500,00

 

3.500,00

  Udr. hrv. veter. dom. rata Općine Maruševec

3.000,00

 

3.000,00

  Grad. društvo Crv. križa Ivanec

5.710,00

 

5.710,00

  Moto klub

1.000,00

 

1.000,00

  Udruga «Konj moj prijatelj»

2.000,00

 

2.000,00

III. DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA

 

 

 

  Hrvatska demokratska zajednica

3.000,00

 

3.000,00

  Hrvatska seljačka stranka

5.000,00

 

5.000,00

  Socijal demokratska partija

3.000,00

 

3.000,00

  Hrvatska narodna stranka

3.000,00

 

3.000,00

IV. SPORTSKA DRUŠTVA

 

 

 

  NK «Omladinec» Jurketinec

5.000,00

 

5.000,00

  Društvo za šport i rekreaciju

4.000,00

 

4.000,00

  Strelj. klub «Metalac» D. Ladanje

3.000,00

 

3.000,00

  Šah. klub «Metalac» D. Ladanje

3.000,00

 

3.000,00

  ŠNK «Rudar 47» D. Ladanje

23.000,00

 

23.000,00

V. DONACIJE VATROGASTVU

 

 

 

  Tek. don. Vatr. zajed. Općine za red. djel. i nabav. opreme

96.966,65

 

96.966,65

VI. OSTALE DONACIJE I SPONZORSTVA      
  OŠ Maruševec – «škola plivanja»

4.600,00

 

4.600,00

VII. SVEUKUPNO

198.276,65

 

198.276,65

 

Promjena veličine fonta
Kontrast