Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. godine putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

                 220px-Coat_of_arms_of_Croatia.svg

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

Jedinstveni upravni odjel

Maruševec 6

42243 Maruševec

tel: 042/729-696, fax: 042/729-434

e-mail: opcina.marusevec@vz.t-com.hr

 

Klasa: 302-02/15-01/05

Urbroj:2186-017/16-11

Maruševec, 11. srpnja 2016. godine

 

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 101. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 11/13, 22/13 i 43/15) i članka 43a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 11/13, 43/15), te odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Strategije razvoja Općine Maruševec  za razdoblje od 2015. do 2020. godine

 

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/2014), između ostalog, uređuju se ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti JLS-a, provedba, praćenje i izvještavanje o provedbi politike regionalnog razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije. Cilj je politike regionalnog razvoja je pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

 

Radi postizanja navedenog cilja politikom regionalnog razvoja posebno se nastoji osigurati: povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s prioritetima razvoja središnje razine te ciljevima kohezijske politike Europske unije; optimalno korištenje vlastitog razvojnog potencijala otklanjanjem uzroka razvojnih teškoća; odgovarajuće mjere za ravnomjeran i održiv razvoj JLS; poticanje teritorijalne suradnje te učinkovito korištenje sredstava strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih regionalnom i urbanom razvoju.

 

Kako bi se sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/2014) i Smjernicama za izradu Strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje, Općina Maruševec mogla razvijati i pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a u skladu s načelnima održivog razvoja, a u svrhu što učinkovitijeg korištenja nacionalnih i fondova Europske unije potrebno je donijeti ovaj strateški dokument.

 

Cilj provođenja ovog savjetovanja je upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva, te pravnih i fizičkih osoba sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama u ovom strateškom dokumentu koje su bitne za razvoj Općine Maruševec.

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da sve svoje prijedloge, primjedbe i komentare može u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. godine”) ili na e-mail adresu: opcina.marusevec@vz.t-com.hr  u razdoblju od  11. srpnja 2016. godine  zaključno do 11. kolovoza 2016. godine.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Maruševec na donošenje.

Strategija razvoja općine Maruševec za razdoblje od 2015. do 2020. godine

obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Strategije

Promjena veličine fonta
Kontrast