Poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 931-01/14-01/02
URBROJ: 2186-017/14-01
Maruševec, 07. studenog 2014.

Općinski načelnik Općine Maruševec na temelju Zakona o cestama (NN 84/2011) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 92/2014) u postupku izrade geodetskog elaborata za evidentiranje lokalne ceste objavljuje

P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Čalinec, gdje će za:
– nerazvrstanu cestu kčbr. 3122 k.o. Čalinec, dionica u Koretincu od kućnog broja 1 do 44 i u Čalincu od kućnog broja 100 do 112, dana 12. studenog 2014. godine, započeti obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena opisana nerazvrstana cesta.
Obilježavanje novonastale katastarske čestice na kojoj je izgrađena cesta vršiti će Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Siniše Kirinić,mag.ing.geod. iz tvrtke GIM d.o.o., Varaždin za geodetsko-katastarske poslove, iz Varaždina, Leopolda Ebnera 22.
Informacije o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena lokalna cesta, mogu obaviti od 11. do 18. studenog 2014. godine, svakim radnim danom od 8,00-15,00 sati u službenim prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec.
Dana 18. studenog 2014. godine (utorak) uvidu će prisustvovati nositelj prava na cesti i stručni izrađivač elaborata.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Šagi

Promjena veličine fonta
Kontrast