Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/07

URBROJ: 2186-017/15-01

Maruševec, 14. prosinca 2015.

 

 

 

 

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/1, 22/13 i 43/15) i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13 i 43/15) , s a z i v a m

17. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MARUŠEVEC

za dan 22. prosinca 2015. g. (utorak) s početkom u 17:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D :

1. Pitanja i prijedlozi vijećnika
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 27. studenog 2015.g.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu
4. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
5. Donošenje 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Maruševec za 2015. godinu
6. Donošenje 1. izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2015.godinu
7. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Općine Maruševec za 2015. godinu
8. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2015. godini
9. Donošenje Proračuna Općine Maruševec za 2016. godinu
10. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Maruševec za 2016. godinu
11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Maruševec za 2016. godinu
12. Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2016. godinu
13. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
14. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Općine Maruševec za 2016. godinu
15. Donošenje Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2016. godini
16. Donošenje Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2017. i 2018. godinu
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Maruševec za 2015. godinu i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Maruševec
18. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj civilne zaštite na području Općine Maruševec
19. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Maruševec

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag.nov.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast