Program gradnje objekata komunalne infrastrukture

 

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Maruševec koji je donesen zajedno s Proračunom općine Maruševec za 2014.godinu određena je izgradnja tih objekata za javne površine,nerazvrstane ceste javnu rasvjetu,opskrbu pitkom vodom,odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i groblje. Što se javne rasvjete tiče  za rekonstrukciju nisko naponske mreže planirano je 123.097,00 kuna  iz proračuna općine,za modernizaciju postojeće javne rasvjete  planirano je 276.902,00 kune od čega 166.441,00 iz proračuna a 110.761,00 iz Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost.Za modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta na području općine  planirano je 2.815.312,00 kuna od čega bi se u proračunu općine osiguralo 150.312,00 kuna iz proračuna za mjesne odbore 354.000,00 kuna te kapitalna pomoć od korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije –IPARD PROGRAM 2.311.000,00 kuna.Za izgradnju   kanalizacijske mreže planirano je 200.000,00 kuna i to 60.000,00 kuna za odvodnju oborinskih voda u Gredi,40.000,00 u Donjem Ladanju te 100.000,00 kuna za odvodnju oborinskih voda u Biljevcu, Bikovcu i Čalincu a izvor financiranja je proračun općine Maruševec.Za komunalno opremanje poduzetničke zone Selnik planirano je 1.300.000,00 kuna od čega je 1.100.000,00 iz državnog proračuna a 200.000,00 iz proračuna.Za proširenje groblja u Maruševcu i Druškovcu planirana vrijednost investicije je 100.000,00 kuna a izvor financiranja je proračun općine. Dinamiku realizacije investicija iz ovog programa i redoslijed korištenja sredstava proračuna općine određuje općinski načelnik vodeći računa o rokovima i prilivu sredstava u općinski proračun te drugim financijskim obvezama općine Maruševec.                                    

Promjena veličine fonta
Kontrast