Proračun za 2015.godinu 11.650.00,00 kuna

Općinsko vijeće Općine Maruševec je na 11. sjednici koja je održanoj 22.prosinca većinom glasova donijelo Proračun za 2015.godinu te projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2016. i 2017 godinu. Nakon prve rasprave o prijedlogu Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu koja je bila na sjednici početkom prosinca, vijećnici su imali mogućnost predlaganja amandmana što su iskoristili, a nakon čega je dio amandmana prihvaćen i  napravljen konačan prijedlog. U obrazloženju prijedloga, načelnik općine Maruševec Ivan Šagi napomenuo je da će izmjena zakona o porezu na dohodak kojim se povećava iznos neoporezivog dijela dohotka, a čija primjena ide od 1.siječnja slijedeće godine smanjiti prihod Proračuna Općine Maruševec s osnove poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za približno 500.000,00 kuna. Zbog toga je u izradi prijedloga Proračuna općine Maruševec za 2015.godinu bilo potrebno pronalaziti druge mogućnosti ostvarivanja sredstava za realizaciju projekata i funkcioniranje općine.  Proračun Općine Maruševec za 2015. godinu je 11.650.000,00 kuna, a glavni prihodi su oni od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, 4.100.000,00 kuna, pomoći iz Državnog Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.206.333,00 kune te kapitalne pomoći iz državnog proračuna od 2.800.000,00 kuna i tako dalje. Prihvaćen je amandman po kojem će se u 2015.godini za 10% umanjiti iznos porez na tvrtku kako bi se poduzetnicima bar na taj način pomoglo u poslovanju. Akcenat je stavljen na završetak poduzetničke zone gdje je preostalo još uređenje pristupnih cesta te telekomunikacijske mreže za što je u Proračunu osigurano 1.050.000,00 kuna, kao i uređenje županijske ceste od rotora u Gredi do Čalinca. Rashodi su u većem dijelu zadržani na nivou 2014. godine. Tako je za  komunalne djelatnosti planirano 1.810.000,00 kuna, modernizaciju nerazvrstanih cesta 640.000,00 kuna, mjesni će odbori raspolagati s 920.500,00 kuna, za potrebe predškolskog odgoja predviđeno je 542.000,00 za javne potrebe iz socijalne skrbi 635.000,00 kuna, vatrogasna zajednica planirana je s 223.000,00 kuna za najam objekata osnovnih škola i sportske dvorane po osnovu javno privatnog partnerstva osigurano je 310.000,00 kuna  i tako dalje.

Promjena veličine fonta
Kontrast