Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Maruševec

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

10.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan   01. prosinca 2014. g. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

                                           Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D :

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane

19. rujna 2014.g.

3.   Upoznavanje sa Programima rada Mjesnih odbora I – V za 2015. godinu

4.   Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu

5.   Rasprava o prijedlogu Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2016. i 2017. godinu

6.   Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Maruševec za 2015.

godinu

7.   Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine

Maruševec za razdoblje od 2015. do 2017. godine

8.   Donošenje Zaključka o odobravanju Markom-u d.o.o. podnošenja zahtjeva za

prolongaciju korištenja odobrenog minusa po Cash-poolu Garancijske agencije

Varaždinske županije

9.   Razmatranje zahtjeva Herceg-transporti d.o.o. iz Jurketinca za kupnju k.č.br. 2465/2

k.o. Maruševec koja se nalazi u Jurketincu

10. Razmatranje prijedloga Odvjetničkog društva Hanžekovići i partneri d.o.o. kao zastupnika obitelji Pongratz za sklapanje nagodbe za objekt doma kulture Općine Maruševec u Čalincu

11. Razmatranje zamolbe Hermo d.o.o. iz Varaždina za dugoročni zakup zemljišta dijela

k.č.br. 3746 k.o. Čalinec u Korenjaku za sadnju voćnjaka

12. Razmatranje zamolbe Vatrogasne zajednice Općine Maruševec za oslobođenje od

plaćanja komunalne naknade operativnih vatrogasaca Općine Maruševec

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag. nov.

Promjena veličine fonta
Kontrast