Sjednica općinskog vijeća

U ponedjeljak, 1.prosinca održana je 10. sjednica Općinskog vijeća općine Maruševec. Sjednica je počela pitanjima i prijedlozima vijećnika, a interes je bio za nastavak rekonstrukcije nisko naponske električne mreže na području Cerja te Druškovca, uređenje izlaza s nerazvrstanih cesta i poljskih putova na županijsku cestu kao i aktualno stanje radova na uređenju cesta u IPARD programu. U odgovoru, načelnik općine Maruševec Ivan Šagi napomenuo je da općina ne može određivati dinamiku radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže jer je to u nadležnosti Elektre s obzirom na raspoloživa sredstva. Općina je dala prioritetne dionice, a sve ostalo ovisi od investitora. Izlazi na županijske ceste se uređuju gdje to nije povezano s imovinskim odnosima, a što se tiče IPARD-a uz kojeg je djelomično vezano i ovo pitanje, općina je ishodila sve potrebne dozvole i izradila projekt prema Zakonu o građenju, a prema ugovoru izvođača s Agencijom za plaćanje angažiran je nadzorni organ i prema njegovom izvješču preuzimati će se radovi i plaćati situacije. Primjedbe mještana na širinu i visinu cesta, a vezano na mimoilaženje poljoprivrednih strojeva pokušat će se riješiti naknadno formiranjem ugibališta. Vijećnici su se interesirali za rad komunalnog redara na koji su česte primjedbe s terena te će se u Jedinstvenom upravnom odjelu razmotriti iste kako bi se takve situacije prevladale. Pitanje aktivnosti udruga koje se financiraju sredstvima Proračuna također je riješeno na način da iste moraju dostaviti izvješče o radu i program rada te izvješće o utrošku sredstava, a što su i dostavile. Radovi na odvodnji također su bili tema nekoliko vijećnika, a radi se prvenstveno o odvodima prema Črnoj mlaki, ali isto tako i uređenju propusta u Jurketincu. Načelnik općine Ivan Šagi napominje da su ti radovi vezani uz Hrvatske vode i Županijsku upravu za ceste na čije su adrese zahtjevi poslani, no konkretnih aktivnosti za njihovo izvođenje nije u potpunosti ispunjeno. Vijećnike je interesiralo s obzirom na novog vlasnika Autobusnog prometa iz Varaždina problematika vezana uz ukidanje pojedinih autobusnih linija prvenstveno onih prema Korenjaku, Brodarovcu i Novakima o čemu će se uskoro obaviti razgovori zainteresiranih strana. Nakon te točke usvojen je zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 19. rujna 2014.g. U slijedećoj točci dnevnog reda vijećnici su upoznati sa Programima rada Mjesnih odbora za 2015. godinu. Vijećnici su na iste iznijeli niz primjedbi s konstatacijom da su osim za Mjesni odbor 3 vrlo uopćeni te da ispadaju kao lista želja bez iskazanih prioriteta kao i predviđenih rokova za izvršenje radova.

Promjena veličine fonta
Kontrast